Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Wyrok sądu polubownego nie zawsze będzie mógł być egzekwowany w drodze egzekucji sądowej

Ustawodawca dopuścił możliwość rozwiązywania sporów o prawa majątkowe oraz niemajątkowe w drodze postępowania polubownego przed specjalnie ustanowionym sądem polubownym. Przykładem sądu polubownego jest Piłkarski Sąd Polubowny utworzony przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Wyroki sądów polubownych są zrównane z mocą prawną wyroków sądów powszechnych lub ugód sądowych w momencie stwierdzenia ich wykonalności przez sąd powszechny, co następuje poprzez nadanie im klauzuli wykonalności (art. 1212 k.p.c.).

Jednak uzyskanie stwierdzenia prawomocności zostało obwarowane rygorystycznymi warunkami formalnymi. Zgodnie z art. 1213 k.p.c. do wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego należy załączyć odpis wyroku sądu polubownego oraz zapis na sąd polubowny w oryginale lub w urzędowo poświadczonym odpisie. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w postanowieniu z dnia 5 listopada 2009 r. (sygn. akt: I ACz 880/09) brak załączenia oryginału lub urzędowego odpisu zapisu na sąd polubowny stanowi brak formalny wniosku, którego nieuzupełnienie spowoduje zwrot wniosku.

Powyższy wymóg w praktyce może zamykać drogę do uzyskania stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego i tym samym możliwość jego egzekucji. Zapisy na sąd polubowny, stanowiące najczęściej dodatkową klauzulę w umowie, mogą zostać bowiem  wadliwie sformułowane przez strony. Co więcej, sąd odmówi stwierdzenia wykonalności, jeżeli według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub jego wykonanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).