Wyrok sądu polubownego nie zawsze będzie mógł być egzekwowany w drodze egzekucji sądowej

Wyrok sądu polubownego nie zawsze będzie mógł być egzekwowany w drodze egzekucji sądowej

Ustawodawca dopuścił możliwość rozwiązywania sporów o prawa majątkowe oraz niemajątkowe w drodze postępowania polubownego przed specjalnie ustanowionym sądem polubownym. Przykładem sądu polubownego jest Piłkarski Sąd Polubowny utworzony przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Wyroki sądów polubownych są zrównane z mocą prawną wyroków sądów powszechnych lub ugód sądowych w momencie stwierdzenia ich wykonalności przez sąd powszechny, co następuje poprzez nadanie im klauzuli wykonalności (art. 1212 k.p.c.).

Jednak uzyskanie stwierdzenia prawomocności zostało obwarowane rygorystycznymi warunkami formalnymi. Zgodnie z art. 1213 k.p.c. do wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego należy załączyć odpis wyroku sądu polubownego oraz zapis na sąd polubowny w oryginale lub w urzędowo poświadczonym odpisie. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w postanowieniu z dnia 5 listopada 2009 r. (sygn. akt: I ACz 880/09) brak załączenia oryginału lub urzędowego odpisu zapisu na sąd polubowny stanowi brak formalny wniosku, którego nieuzupełnienie spowoduje zwrot wniosku.

Powyższy wymóg w praktyce może zamykać drogę do uzyskania stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego i tym samym możliwość jego egzekucji. Zapisy na sąd polubowny, stanowiące najczęściej dodatkową klauzulę w umowie, mogą zostać bowiem  wadliwie sformułowane przez strony. Co więcej, sąd odmówi stwierdzenia wykonalności, jeżeli według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub jego wykonanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Zobacz również: