Zmiany w postępowaniu uproszczonym

Zmiany w postępowaniu uproszczonym

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca przepisów o postępowaniu uproszczonym.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, w postępowaniu uproszczonym mogły być prowadzone sprawy należące do właściwości sądów rejonowych:

  • o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10.000 zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekraczała tej kwoty,
  • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.
     

Nowelizacja dokonała zmian w zakresie wysokości roszczeń wskazanych w pkt 1 powyżej. Od dnia 1 czerwca 2017 r. przepisy postępowania uproszczonego stosuje się do spraw dotyczących roszczeń z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł oraz w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza kwoty 20.000 zł.

Jednocześnie należy wskazać, że nowe przepisy mają zastosowanie do postępowań wszczętych od dnia wejścia ich w życie, tj. od dnia 1 czerwca 2017 r. A zatem do postępowań wszczętych do dnia 1 czerwca 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zobacz również: