Od 1 stycznia 2017 r. koniec terminu do wykonania czynności nie może przypaść na sobotę.

Od 1 stycznia 2017 r. koniec terminu do wykonania czynności nie może przypaść na sobotę.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 115 kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255).

Celem nowelizacji jest zrównanie soboty z dniami ustawowo wolnymi od pracy w kontekście skutków upływu terminu do podjęcia czynności. Artykuł 115 k.c. w dotychczasowym brzmieniu wskazywał, że koniec terminu do wykonania czynności, który przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, upływa dnia następnego. Reguła ta nie dotyczyła natomiast soboty, którą ustawodawca traktował jako zwykły dzień roboczy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 115  k.c., jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 

Znowelizowany przepis art. 115 k.c. ma zastosowanie także w postępowaniu cywilnym. Przepisy procedury nie przewidują bowiem odrębnych zasad liczenia terminów. Jeśli zatem termin przewidziany przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (np. na złożenie apelacji) lub termin wyznaczony przez sąd (np. na złożenie odpowiedzi na pozew) będzie przypadał na sobotę ulegnie on przesunięciu na poniedziałek.   

Zgodnie z art. 21 ustawy nowelizującej, zmieniony przepis art. 115 k.c. stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Zobacz również: