Wyjawienie majątku dłużnika możliwe także przed komornikiem

Wyjawienie majątku dłużnika możliwe także przed komornikiem

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja art. 801 kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311).

Zgodnie z treścią art. 801 k.p.c. po nowelizacji jeżeli wierzyciel we wniosku egzekucyjnym nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik zobowiązany będzie wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.
 

Wykaz majątku będzie składany przez dłużnika pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym dłużnik będzie uprzedzany przez komornika.

W razie niezłożenia wykazu majątku komornik będzie mógł nałożyć na dłużnika grzywnę lub złożyć do sądu wniosek o orzeczenie wobec dłużnika nakazu przymusowego doprowadzenia lub zastosowania aresztu na okres nieprzekraczający miesiąca.

Niezależnie od powyższego, wierzyciel w dalszym ciągu uprawniony jest do wystąpienia do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku dłużnika w trybie art. 913 k.p.c.

Zobacz również: