Egzekucja z nieruchomości rolnej

Egzekucja z nieruchomości rolnej

Do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, tj. przed dniem 30 kwietnia 2016 r., nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. – o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

Sąd Najwyższy w  wyroku wydanym w dniu 18 maja 2017 r., III CZP 13/17, orzekł, że do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r., poz. 803) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. – o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585).

Kwestia stosowania ograniczeń w możliwości nabycia nieruchomości rolnych w drodze licytacji egzekucyjnej, do postępowań egzekucyjnych wszczętych przed 30 kwietnia 2016 r., tj. wejściem w życie nowelizacji, była sporna, ze względu na brak przepisów przejściowych w tym zakresie. Możliwe było przyjęcie trzech stanowisk:

  1. stosowanie ograniczeń, o których mowa  w art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. – o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, do możliwości nabycia nieruchomości rolnej, od dnia 30 kwietnia 2016 r., niezależnie od stanu postępowania egzekucyjnego,
  2. nie stosowanie ww. ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnej,
  3. stosowanie ograniczeń w możliwości nabycia nieruchomości rolnej w postępowaniach na etapie przed przysądzeniem własności nieruchomości rolnej na rzecz podmiotu, który wygrał licytację.

Sąd Najwyższy opowiedział się za drugim z powyższych stanowisk.

Zobacz również: