Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 85), w dniu 18 stycznia 2017 r. do części czwartej Kodeksu postępowania cywilnego obejmującej przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego został dodany Tytuł XI regulujący kwestię europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

 Nowelizacja ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.

 

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ma umożliwić wierzycielowi zabezpieczenie wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika, niezależnie od państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym rachunek jest prowadzony. Skutkiem jego wydania będzie blokada rachunku dłużnika, do wysokości zabezpieczonej wierzytelności.

 

Europejski nakaz zabezpieczenia ma być wykonywany na zasadach stosowanych do wykonywania analogicznych nakazów krajowych, a jurysdykcję do jego wydania będą posiadały sądy krajowe, właściwe w sprawie głównej.

 

Od wniosku o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym będzie pobierana opłata stała w wysokości 100 zł, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

Zobacz również: