Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, reprezentując interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w zakresie robót budowlanych.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego (w zakresie prawno-administracyjnym i cywilnym). Doradza inwestorom, wykonawcom, podwykonawcom i innych uczestnikom procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji robót budowlanych. Reprezentuje przedsiębiorców i zamawiających (w tym także z sektora finansów publicznych) w procesach o wszelkie roszczenia wynikające z umów o prace projektowe i roboty budowlane. Ma duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji liniowych, w tym prowadzonych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.

Doradza beneficjentom w postępowaniach konkursowych (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku) mających na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP), w którym przewodniczy grupie robót budowlanych.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz tematyki robót budowlanych.

Związana z Kancelarią od 2003 r.