Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony praw autorskich. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących praw autorskich do oprogramowania, w szczególności sporządza i opiniuje kontrakty na wykonanie oprogramowania, opracowanie stron internetowych i stworzenie innych utworów objętych prawami autorskimi, a także doradza podczas realizacji tych umów.

Specjalizuje się w obsłudze przejęcia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, w szczególności w zakresie cywilnoprawnego oprzyrządowania przejęcia praw i zobowiązań powiązanych z przedsiębiorstwem.

Prowadzi kompleksową obsługę wykonawców robót budowlanych. Opracowuje i opiniuje projekty umów o roboty budowlane, podwykonawstwo i innych powiązanych z procesem inwestycyjnym. Reprezentuje przedsiębiorców w procesach o roszczenia wynikające z umów o roboty budowlane, w tym o zapłatę kar umownych, wynagrodzenie za roboty dodatkowe, wypłatę gwarancji bankowych oraz w sprawach z zakresu odpowiedzialności wobec podwykonawców.

Ma duże doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju procesów sądowych, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość praktycznych aspektów procedury cywilnej.

Jest doktorem nauk prawnych, obroniła rozprawę doktorską z zakresu postępowania cywilnego.

Z Kancelarią związana od 1999 r.