Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Uwaga! Przypominamy, że 1 stycznia 2020 r. weszły w życie sankcje za dokonanie transakcji z pominięciem rachunku z białej listy podatników VAT

Od dnia 1 września 2019 r., działa wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw. biała lista), który zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do końca 2019 r. dokonanie transakcji z pominięciem rachunku z białej listy nie było obarczone sankcjami. Natomiast od 1…

więcej

Nowe ustawowe terminy płatności faktur

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa przewiduje nowelizację przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w szczególności poprzez wprowadzenie sztywnych terminów zapłaty liczonych od dnia doręczania faktury lub rachunku, potwierdzających…

więcej

Upadłość konsumencka małżonka a majątek wspólny

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2019 r., sygn. akt III CZP 7/19 z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości. Oznacza to, że w…

więcej

Rusza druga tura obowiązkowego przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. mają obowiązek przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej jako: PPK). Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, jednak pracodawcy są zobowiązani do przystąpienia do programu…

więcej

Obowiązek zamieszczania NIP-u na paragonach

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Zgodnie z nowo dodanym ust. 5 do art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku…

więcej

Indywidualny mikrorachunek podatkowy – duża zmiana od 1 stycznia 2020 r.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik ma swój jeden, stały indywidualny rachunek służący do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić za pomocą generatora udostępnionego przez Ministerstwo…

więcej

Nowa instytucja tymczasowego przedstawiciela

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie część zmian wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (dalej jako: ustawa). Nowelizacja wprowadza m.in. nową instytucję „tymczasowego przedstawiciela” w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie…

więcej

Nowa platforma do zgłaszania naruszeń prawa ochrony konkurencji

10 grudnia 2019 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnił nową platformę internetową, za której pośrednictwem można anonimowo przekazać informacje do UOKiK o występujących naruszeniach prawa konkurencji. Za pomocą strony internetowej: https://report.whistleb.com/pl/uokik każdy może powiadomić UOKiK o antykonkurencyjnych działaniach. Wskazana powyżej platforma internetowa uzupełnia dotychczas dostępne kanały komunikacji z UOKiK: anonimowe…

więcej

Nie zapominajmy o RODO nawet w okresie Świąt!

W dniu 17 grudnia 2019 r. PUODO przedstawił stanowisko w zakresie przetwarzania danych adresatów kartek świątecznych. PUODO uznał, że przy okazji składania życzeń świątecznych klientom czy kontrahentom dochodzi do przetwarzania danych osobowych, np. imienia i nazwiska adresata, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej. Przyjęto, że uprzejmy gest ze strony nadawcy nie…

więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyny, która leżała u podstaw nałożenia kary porządkowej na pracownika

W dniu 25 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy w wyroku (sygn. akt: I PK 125/18) potwierdził stanowisko judykatury, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia w związku z zaistnieniem zdarzenia, za które na pracownika została nałożona kara porządkowa. Takie rozwiązanie można…

więcej