Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Wyrok TSUE – podatnicy częściej skorzystają z ulgi na złe długi

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 maja 2019 r., sygn. akt C-127/18, przedsiębiorca może skorygować podstawę opodatkowania VAT o kwotę nieściągalnych wierzytelności, nawet jeśli w dniu korekty dłużnik nie był już czynnym podatnikiem. Co więcej, TSUE podkreślił, że ostateczne wykreślenie dłużnika z rejestru VAT jest raczej kolejnym…

więcej

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego także dla pełnomocnika

Zgodnie z art. 70c Ordynacji podatkowej organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dnia 18 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął w składzie siedmiu sędziów uchwałę w…

więcej

VAT od usług budowlanych dopiero przy obiorze prac

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 2 maja 2019 r., sygn. akt C-224/18 orzekł, że podatek VAT od usług budowlanych należy rozliczać dopiero przy odbiorze prac, a nie przy ich zgłoszeniu do odbioru. Taki sposób rozliczenia podatku VAT będzie możliwy, w sytuacji gdy strony w umowie o wykonanie robót budowlanych postanowią,…

więcej

Co przedsiębiorca powinien już zaplanować w związku z ustawą o PPK?

Z dniem 01.07.2019 r. najwięksi przedsiębiorcy, tj. zatrudniający na dzień 31.12.2018 r. powyżej 250 osób, zostaną objęci obowiązkowym wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Ustalając stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. należy brać pod uwagę także  zleceniobiorców, gdyż ustawodawca rozszerzył pojęcie osoby zatrudnionej m.in. o zleceniobiorców (zgodnie z ustawą z dnia 4.10.2018…

więcej

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej za darmo

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy…

więcej

Zmiany w zakresie przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych w procesie rekrutacji

W dniu 19 kwietnia 2019 r. została opublikowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz…

więcej

Menedżerowie muszą płacić VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 19 marca 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1834/18 stwierdził, że menedżer, pełniący funkcję członka zarządu, który ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością menedżerską, jest podatnikiem VAT. Sprawa rozstrzygnięta ww. wyrokiem dotyczyła członka zarządu…

więcej

Zakaz anatocyzmu – instytucje kredytowe

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny wprowadza zmianę w Kodeksie cywilnym, polegającą na uchyleniu dotychczas obowiązującej regulacji art. 482 § 2 k.c. stanowiącej, iż dopuszczalne jest pobieranie odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe. Zgodnie z art. 482…

więcej

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

W dniu 11 marca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące normy do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się…

więcej

Zapłacona kara umowna będzie kosztem podatkowym

W wyroku z dnia 27 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 292/16 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że kara umowna może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu, jeżeli spełnia warunki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są…

więcej