Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Zmiany w upadłości – czy łatwiej będzie o upadłość konsumencką?

Trwają prace nad zmianami przepisów regulujących upadłość konsumencką, które prawdopodobnie wejdą w życie jeszcze w tym roku. W maju Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wprowadzenie zmian w procedurze upadłości konsumenckiej oraz wypracowanie korzystniejszych rozwiązań dla osób zadłużonych oraz…

więcej

Zamówienia publiczne: kiedy wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień oferty jest obowiązkiem zamawiającego, a nie jego uprawnieniem?

W jednej z najnowszych uchwał Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. akt KIO/KD 38/19) skład orzekający nie uwzględnił zastrzeżeń zamawiającego do informacji o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w których Prezes UZP uznał, że zaniechanie przez zamawiającego wyjaśnienia treści oferty jednego z wykonawców i udzielenia…

więcej

Przepisy nakazujące zapłatę odsetek są niezgodne z prawem UE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 3087/18 potwierdził, że przepisy nakazujące zapłatę odsetek w razie wykazania należnego VAT po upływie trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego są niezgodne z dyrektywą unijną. Wyrok zapadł w sprawie spółki, która nabywa usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem. Sąd…

więcej

Komornik nie potrąci całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Potrącenia z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz limity potrąceń określa kodeks pracy. Zgodnie z art. 833 § 21 kodeksu postępowania cywilnego: „Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą…

więcej

Split payment obowiązkowy już od września 2019 r.

W dniu 16 maja 2019 r. opublikowany został  projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zakładający zastąpienie odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej, obligatoryjnie stosowanym mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Projekt zakłada, że zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r….

więcej

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

W dniu 18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia  9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Dokumenty te przekazywane są za…

więcej

Czy udzielający licencji wyłącznej może utracić prawo do korzystania z utworu?

Co do zasady twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Twórca utworu może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu poprzez udzielenie licencji. Art. 67 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyróżnia dwa rodzaje licencji: wyłączną…

więcej

Zmiany dotyczące wydania świadectwa pracy

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która została przekazana Prezydentowi do podpisu, wprowadza zmiany w kodeksie pracy dotyczące m.in. sprostowania świadectwa pracy. Zmiany wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Dotychczas pracownik…

więcej

Wyrok TSUE – karty paliwowe nie uprawniają do odliczenia VAT

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt C-235/18, emitenci kart paliwowych i ich klienci nie mogą odliczać podatku VAT od zakupionego paliwa. Trybunał uznał bowiem, że emitenci w rzeczywistości nie sprzedają towaru (paliwa), lecz świadczą na rzecz swoich klientów usługi finansowe zwolnione z…

więcej

Zmiana lasu na użytek rolny

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, dalej jako: ustawa, zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. Ciężar wykazania, że zaistniały szczególnie uzasadnione potrzeby, spoczywa na właścicielu lasu, a zaistnienie tej przesłanki podlega ocenie starosty…

więcej