Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

To już pewne – pełna elektronizacja zamówień publicznych dopiero od 1 stycznia 2021 r.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która między innymi wprowadziła zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych. W związku z przyjętą nowelizacją, obowiązek pełnej elektronizacji zamówień, tj. również  w odniesieniu do postępowań  o wartości zamówienia poniżej progów unijnych, prowadzonych przez…

więcej

Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT

Od września zmianie uległa przesłanka dotycząca pierwszego zasiedlenia, umożliwiająca zastosowanie zwolnienia z VAT dla dostaw budynków, budowli i ich części. Zlikwidowany został warunek, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie nieruchomości może nastąpić jedynie w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Nowa definicja stanowi, że ilekroć mowa o pierwszym zasiedleniu — rozumie się przez…

więcej

Obowiązkowa opieka stomatologiczna dla uczniów

W dniu 12 września 2019 r. w większości wejdzie w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ustawa przewiduje m.in. zapewnienie wszystkim uczniom, którzy nie ukończyli 19 lat, opieki stomatologicznej sprawowanej przez lekarza dentystę. Lekarz dentysta będzie obowiązany współpracować z pielęgniarką środowiska nauczania  i…

więcej

Od 1 października 2019 będziemy płacić niższe podatki?

Na podpis Prezydenta oczekuje nowelizacja zakładająca obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17%. Obniżenie o 1 punkt procentowy stawki podatku oznacza w praktyce obniżenie podatku dochodowego od uzyskanych w roku podatkowym dochodów, nieprzekraczających kwoty 85 528 zł. Powyżej tej kwoty, czyli w tzw. drugim progu podatkowym, dochody nadal będą…

więcej

Zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony NIE DŁUŻEJ niż przez 36 miesięcy

Zgodnie z jednolitym orzecznictwem Sądu Najwyższego art. 25 1 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33…

więcej

Doręczanie pism przez Komornika

W dniu 7 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności dotyczące doręczania pism.  Obecnie pisma z sądu, co do zasady, są wysyłane za pomocą operatora pocztowego. W sytuacji, gdy listonosz nie może doręczyć przesyłki, zostawia awizo i wskazuje, że jest ona do odebrania w terminie…

więcej

Wzrost opłat za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

W dniu 6 sierpnia 2019 r. ogłoszono nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Znaczna część zmian wchodzi w życie 7 listopada 2019 r., jednak niektóre przepisy, w tym zmieniające wartość opłat sądowych, obowiązują już od 21 sierpnia 2019 r. Nowelizacja wprowadza zmiany między innymi w zakresie opłat od wniosku o zawezwanie do…

więcej

STOP marnowaniu żywności

W dniu 14 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Celem regulacji jest zapobieganie marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym, które z niego wynikają. Ustawa nakłada na sprzedawców żywności obowiązek zawarcia z właściwą organizacją pozarządową umowy, której przedmiotem będzie nieodpłatne przekazywanie żywności. Żywność…

więcej

Karuzele podatkowe — czy sądy staną po stronie podatników?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 218/19, opowiedział się po stronie podatników uwikłanych w karuzele podatkowe. Sąd wskazał, że o fikcyjności transakcji, uniemożliwiającej zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT odliczenie podatku naliczonego,…

więcej

Od 21.08.2019 r. wzrośnie koszt prowadzenia postępowań sądowych

Od dnia 21.08.2019 r. zacznie obowiązywać część przepisów zmienionych ustawą z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Ustawa). Mimo że Ustawa (co do zasady) wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, to ustawodawca wprowadził kilka wyjątków…

więcej