Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za radio i telewizję w restauracji, hotelu

Co do zasady twórcy przysługuje prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi są to stowarzyszenia zrzeszające w szczególności twórców, artystów wykonawców, producentów, których zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich. Zgodnie z art. 213…

więcej

Kiedy informatyk zapłaci tylko 5% podatku?

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zostało wprowadzone korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody…

więcej

Pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie za mobbing, nawet jeśli nie rozwiązał umowy o pracę

W myśl ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie dnia 7 września 2019 r.,  pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie w dwóch przypadkach: w razie rozwiązania, wskutek mobbingu, umowy o pracę oraz w razie wyrządzenia…

więcej

Nie można wykluczyć wykonawcy z postępowania z uwagi na skazanie za czyn określony w ustawie o rachunkowości

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 stycznia 2019 r. jednoznacznie potwierdziła, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców prawomocnie skazanych za przestępstwa skarbowe określone w Kodeksie karny skarbowym (KIO 30/19). Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano między innymi…

więcej

Jak wygląda podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej jako: ustawa) środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK podlegają dziedziczeniu. W zależności od decyzji uczestnika PPK mogą zostać przekazane osobie wskazanej przez uczestnika lub będą podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych.   W przypadku uczestnika PPK, który…

więcej

Darowizna od partnera bez podatku?

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 maja 2019 r., nr 0111-KDIB4.4015.48.2019.1.MCZ, jeżeli darowizna pieniężna od partnera zostanie przeznaczona w całości zgodnie ze wskazaniem darczyńcy na cel ściśle wskazany w umowie darowizny, to osoba obdarowana nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu…

więcej

Nowe regulacje dotyczące kopiowania i przechowywania dokumentów tożsamości i innych dokumentów publicznych

W dniu 12 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. 2019 r. poz. 53) – dalej jako Ustawa.  Zgodnie z art. 58 Ustawy:  Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności…

więcej

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – uwolnienie obrotu gruntów rolnych?

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa), obowiązująca od dnia 26 czerwca 2019 r., ma na celu zliberalizowanie przepisów oraz ułatwienie obrotu nieruchomościami rolnymi dla osób nie mających statusu rolnika indywidualnego. Zgodnie z nowelizacją, osoba, która nie jest rolnikiem, będzie mogła nabyć…

więcej

Czy można udzielić zamówienia na nadzór autorski bez przeprowadzenia przetargu?

Możliwość udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest nadzór autorski, w trybie z wolnej ręki była dyskusyjna. Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii wyraził podgląd, że zamówienie na sprawowanie nadzoru autorskiego nie może zostać udzielone w trybie z wolnej ręki, gdyż ochrona praw wyłącznych projektanta ma charakter wtórny w stosunku do wcześniej…

więcej

Ostatni rok na wystąpienie o zwrot nieruchomości wywłaszczonych ponad 20 lat temu

Dnia 14 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2019, poz. 801), dalej jako: ustawa zmieniająca, która zmodyfikowała przepisy dotyczące zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Do tej pory możliwość wystąpienia przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę z wnioskiem o…

więcej