Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI)

5 lutego 2024

Wraz z ostatnią dużą nowelizacją ustawy planistycznej wprowadzono Zintegrowany Plan Inwestycyjny. To nowa, ale szczególna forma planowania przestrzennego. ZPI jest niczym innym jak planem miejscowym dla określonej inwestycji.

 

Czym charakteryzuje się ZPI?

  • Jest szczególną formą planu miejscowego.
  • ZIP można uchwalić, gdy na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jak i wówczas, gdy plan miejscowy już obowiązuje, ale na jego podstawie nie można zrealizować inwestycji, którą planuje inwestor.
  • Wejście w życie ZPI spowoduje utratę mocy obowiązujących planów miejscowych lub ich części odnoszących się do terenu w zakresie, w jakim są nim objęte.
  • Musi być zgodny z planem ogólnym (a jeśli nie został jeszcze uchwalony – musi być zgody ze studium).
  • ZPI uchwala rada gminy po negocjacjach z inwestorem i po zawarciu tzw. umowy urbanistycznej.
  • Na jego podstawie będzie można realizować dowolne inwestycje, nie tylko mieszkaniowe.
  • Za przygotowanie projektu ZPI będzie odpowiedzialny inwestor. Projekt będzie musiał spełniać wymogi planu miejscowego (uzasadnienie, część tekstowa, część graficzna, przeznaczenie terenu, uwzględnienie zasad ochrony zabytków, środowiska, krajobrazu).
  • ZPI będzie obejmować inwestycję główną (tj. taką, którą chce zrealizować inwestor) oraz uzupełniającą (tj. taką, która będzie służyć realizacji inwestycji głównej).

Wniosek, uchwalanie

ZPI będzie tworzony na wniosek inwestora złożony radzie gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Co ważne złożenie wniosku nie obliguje rady gminy do uchwalenia ZPI. Rada gminy może, ale nie musi, zajmować się sporządzeniem ZPI, a nawet jeśli przystąpi do sporządzenia to może, ale nie musi, uchwalać ZPI.

Podsumowanie

Wprowadzenie formy planowania w postaci ZPI jest rozwiązaniem dotychczas nieznanym w porządku prawnym dotyczącym planowania przestrzennego. W praktyce okaże się czy jest skuteczny . Nie ma wątpliwości, że uchwalenie miejscowego planu dla konkretnej inwestycji wpłynie na przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Powinno też usprawnić komunikację na linii gmina – inwestor. Problematyczna może się jednak okazać kwestia kosztów sporządzenia ZPI, które obciążają przecież inwestora. Ustawa nie przewiduje jednak maksymalnych kwot takich kosztów, dając gminom wolną rękę w tym zakresie.

radca prawny Przemysław Radziwon  

Zobacz również: