Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Koronawirus – czy pracodawca może nie dopuścić do pracy ?

Pracownik wraca z rejonu objętego pandemią koronawirusa. Czy pracodawca może nie dopuścić go do pracy? Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa pracy pracodawca nie ma takiej możliwości. Nie może samodzielnie ocenić stanu zdrowia pracownika. Wysłanie pracownika na obowiązkowe badania lekarskie wynika z przepisów prawa…

więcej

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

Zgodnie z nowym pzp nie każdy może być pełnomocnikiem przed  KIO. Krajowa Izba Odwoławcza, organ powołany do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dopuści do udziału w postępowaniu odwoławczym w roli pełnomocnika jedynie podmioty wskazane w ustawie. Co do zasady, strona postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą…

więcej

Mobbing w pracy? Kolejna wygrana pracodawcy

W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy utrzymał w mocy korzystny dla pracodawcy wyrok sądu I instancji w sprawie o zadośćuczynienie związane z mobbingiem. Czego dotyczyła sprawa? Pracownik zarzucał pracodawcy dopuszczenie się działań mających charakter ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. Według pracownika zaniżał ocenę jego przydatności zawodowej, mając na celu poniżenie i ośmieszenie….

więcej

Zatory płatnicze a obowiązkowe oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

Zatory płatnicze to bolączka szczególnie małych i średnich przedsiębiorców. Opóźnienia w płatnościach mogą spowodować poważną destabilizację finansową takich firm. Obowiązkowe oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy to jedno z nowych narzędzi, które ma przeciwdziałać opóźnieniom w zapłacie kontrahentom. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019…

więcej

Pracownik czy pracodawca zwróci nienależnie pobrane świadczenie do ZUS ?

Nie tylko pracownik może być zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ZUS. Dotychczas pracodawcy czuli się w tym względzie bezpieczni. Nowe orzecznictwo niewątpliwie wpłynie na zmianę tej sytuacji. Kwestie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od ZUS uregulowane są w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. Przypomnijmy…

więcej

Czy wynagrodzenie nauczyciela jest informacją publiczną ?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że wynagrodzenie nauczyciela jest informacją publiczną. Dyrektor szkoły powinien ją udostępnić w ustawowym trybie. Oczywiście, zasada ta dotyczy szkół publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. W takich placówkach, wynagrodzenie nauczyciela jest przejawem gospodarowania środkami publicznymi, a zatem stanowi informację…

więcej

Czy przedawniony dług stanowi przychód?

W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie stwierdził czy przedawniony dług stanowi przychód. W sytuacji, gdy dług się przedawnił i wierzyciel straci możliwość jego przymusowego dochodzenia, po stronie dłużnika nie powstaje podlegający opodatkowaniu przychód. Wcześniej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyjął inną interpretację. W ślad za organami podatkowymi uznał, że…

więcej

Czy nowe pzp zmienia instytycję zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Nowa ustawa pzp nie wprowadza zasadniczych zmian w odniesieniu do instytucji  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nowością są wprowadzone przesłanki, które musza zostać spełnione, aby zamawiający mógł żądać maksymalnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Nowa zasada dotycząca ustalania wysokości zabezpieczenia mówi, że ustala się ją w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej…

więcej

Elektroniczna ewidencja odpadów. Zmiana terminu.

Elektroniczna ewidencja odpadów to nowy obowiązek nałożony na przedsiębiorców. Pierwotnie miał obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., kiedy weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o odpadach.  W związku z kolejnymi zmianami przepisów, przedsiębiorcy zyskali dodatkowe pół roku na dostosowanie swoich wewnętrznych systemów informatycznych. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcy mogą nadal sporządzać…

więcej

WYDŁUŻONY OKRES WYPOWIEDZENIA A ODSZKODOWANIE

Minimalny okres wypowiedzenia umowy o pracę regulują ściśle przepisy Kodeksu Pracy. W przypadku  umów o pracę na czas nieokreślony wynoszą odpowiednio: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3…

więcej