Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Czy zbieranie danych o dodatkowym zatrudnieniu jest niezgodne z prawem?

Przepisy Konstytucji RP oraz Kodeksu pracy ustanawiają zasadę wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, a wyjątki od tej zasady mogą wynikać z ustawy. Decyzja pracownika dotycząca podjęcia lub niepodjęcia dodatkowego zatrudnienia w czasie wolnym od pracy u danego pracodawcy należy z reguły do jego swobodnego uznania. Istnieje…

więcej

Co zmieniają nowe wzory karty szkolenia wstępnego i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP?

W dniu 28 czerwca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie wprowadziło nowe wzory karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP. Zgodnie z zasadą…

więcej

Fiskus zapłaci za swoje błędy

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2750/17, jeśli ustawodawca tworzy przepis, który jest niekonstytucyjny, co następnie potwierdza Trybunał Konstytucyjny, to zastosowanie niekonstytucyjnego przepisu przez organ państwowy nie może mieć negatywnych skutków dla podatnika. W konsekwencji, Sąd stanął na stanowisku,…

więcej

Numer dowodu osobistego pracownika w protokole powypadkowym

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wprowadziło nowy wzór protokołu powypadkowego, o czym pisaliśmy tutaj. Nowy wzór protokołu przewiduje m.in. pola na wskazanie daty urodzenia i miejsca zamieszkania pracownika, a ponadto numeru…

więcej

Odrzucenie oferty z uwagi na rażąco niską cenę wyłącznie po umożliwieniu wykonawcy złożenia wyjaśnień

Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma możliwość badania, czy zaoferowana cena lub koszt bądź ich istotne części składowe są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w szczególności ma uprawnienie (a w…

więcej

Nowa spółka w polskim prawie

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym rodzajem spółki wprowadzonej do polskiego prawa Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowa spółka łączy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. P.S.A. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk startupowych, czyli nowo utworzonych przedsiębiorstw…

więcej

Z Kamerą… wśród odpadów

Z dniem 22 lutego 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek wdrożenia i prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Zmiany są odpowiedzią ustawodawcy na falę pożarów odpadów, która miała miejsce w 2018 r. Zgodnie z art. 25 ust. 6 a Ustawy o odpadach: Posiadacz odpadów obowiązany…

więcej

Protokół powypadkowy zgodny z RODO

W dniu 25 czerwca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.   Rozporządzenie wprowadziło nowy wzór protokołu powypadkowego, który zakłada obowiązek podania ograniczonej liczby danych dotyczących osoby pracodawcy i…

więcej

Czy można domagać się zwrotu nieruchomości wywłaszczonej w sytuacji jej zbycia przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz osoby trzeciej?

Zgodnie z art. 136 ust. 3 (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 t.j.) ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: ustawa), poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Czy możliwy jest jednak zwrot…

więcej

Zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych

Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, pożyczkobiorcy oraz nabywcy rzeczy ruchomych i praw majątkowych mają możliwość składania zbiorczych deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Z możliwości tej mogą skorzystać podatnicy, którzy co najmniej trzy razy w miesiącu zawrą…

więcej