JAK UCHRONIĆ FIRMĘ PRZED UPADŁOŚCIĄ?

16 kwietnia 2020
JAK UCHRONIĆ FIRMĘ PRZED UPADŁOŚCIĄ?

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE ROZWIĄZANIEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

Kryzys wywołany koronawirusem i wprowadzone w związku z tym ograniczenia i zakazy, stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania wielu firm, które mogą prowadzić nawet do ich upadłości. Podjęcie doraźnych działań ratunkowych, jak skorzystanie z pomocy rządowej  przewidzianej w tzw. tarczy antykryzysowej czy też renegocjowanie terminów płatności, może być niestety niewystarczające, aby uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością.  W takiej sytuacji właściwe może okazać się wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Poniżej linki do wcześniejszych artykułów o różnych formach wsparcia dla przedsiębiorców.

CEL POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Podstawowym celem jest uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa, które znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Wdrożenie stosownych środków restrukturyzacyjnych ma doprowadzić do zaspokojenia wierzycieli i jednocześnie umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie się na rynku.

 

WSZCZĘCIE PROCEDURY RESTRUKTURYZACYJNEJ

Postępowanie restrukturyzacyjne nie jest wszczynane z urzędu. Poza nielicznymi wyjątkami przewidzianymi
w ustawie, wszczynane jest ono na podstawie wniosku przedsiębiorcy, będącego dłużnikiem.

 

ZDOLNOŚĆ RESTRUKTURYZACYJNA

Podmioty, które posiadają zdolność restrukturyzacyjną, czyli mogą być objęte restrukturyzacją, to:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

 

UWAGA! W stosunku do spółki osobowej może toczyć się jednocześnie innego rodzaju postępowanie restrukturyzacyjne, niż do wspólnika tej spółki. Możliwa jest również sytuacja, w której prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne w stosunku do wspólnika spółki osobowej, pomimo że nie ma podstaw do przeprowadzania takiego postępowania w stosunku do spółki i odwrotnie.

 

4 RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

W zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy, restrukturyzacja może przybrać formę jednego
z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

 

WARUNKI OTWARCIA POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

Otwarcie danego  postępowania restrukturyzacyjnego uzależnione jest od spełnienia kilku przesłanek. Uniwersalna przesłanka dla wszystkich rodzajów postępowań stanowi, że:

 • postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wyłącznie wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością;

               1) z niewypłacalnością dłużnika mamy do czynienia w sytuacji gdy:
  • utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza trzy miesiące), lub
  • jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (dotyczy dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną);

   2) z zagrożeniem niewypłacalnością mamy do czynienia, gdy sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może stać się on niewypłacalny.

 

Ponadto, w zależności od rodzaju postępowania:

 • sąd odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli (dotyczy wszystkich rodzajów postępowań z wyjątkiem postępowania o zatwierdzenie układu, jej wystąpienie nie wyłącza więc możliwości wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu);
 • sąd odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, gdy nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu (dotyczy postępowania układowego oraz sanacyjnego, jej wystąpienie nie wyłącza zaś możliwości wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego).

 

Dodatkowo możliwość wyboru rodzaju postępowania warunkowana jest ilością wierzytelności, które są sporne, i tak:

 • jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy takich wierzytelności – możliwe jest prowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu albo przyspieszonego postępowania układowego, bądź też postępowania sanacyjnego;
 • jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% ogólnej sumy takich wierzytelności – możliwe jest prowadzenie postępowania układowego albo sanacyjnego.

 

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE A WNIOSEK O UPADŁOŚĆ

Mimo tego, że celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa, złożenie wniosku o otwarcie postępowania nie zwalnia od obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

 • Jeżeli wniosek o restrukturyzację opiera się na przesłance niewypłacalności, to wraz z wnioskiem restrukturyzacyjnym konieczne będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. (UWAGA! Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego może być złożony w każdym czasie, natomiast wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w ciągu 30 dni od wystąpienia stanu niewypłacalności).

 

 • Jeżeli wniosek o restrukturyzację uzasadniony jest przesłanką zagrożenia niewypłacalnością, to w późniejszym okresie również może się okazać konieczne złożenie wniosku o upadłość(z uwagi na upływ terminu do jego złożenia oraz braku w tym czasie rozstrzygnięcia ze strony Sądu co do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu).

 

W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości pierwszeństwo ma wniosek restrukturyzacyjny.

 

WYBÓR POSTĘPOWANIA

Należy zwrócić uwagę, że Sąd jest związany rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego, o którego wszczęcie wnosi dłużnik. Oznacza to, że Sąd nie może otworzyć innego postępowania niż to, o które wnioskuje dłużnik. Dobór właściwego rodzaju postępowania ma więc bardzo istotne znaczenie.

 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych przybliżymy w kolejnych artykułach.

 

Kogo i na jakich warunkach obejmuje antykryzysowe zwolnienie z ZUS?

Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie wynagrodzeń w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych

Kredyt wekslowy – koło ratunkowe dla przedsiębiorców

Wakacje kredytowe czyli sposób na przetrwanie kryzysu

Koronawirus jako siła wyższa

 

Zobacz również: