TARCZA ANTYKRYZYSOWA. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ W ZWIĄZKU ZE SPADKIEM OBROTÓW GOSPODARCZYCH

TARCZA ANTYKRYZYSOWA. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ W ZWIĄZKU ZE SPADKIEM OBROTÓW GOSPODARCZYCH

Tarcza Antykryzysowa przewiduje kilka sposobów wsparcia przedsiębiorców w zakresie  wynagrodzeń. W tym artykule omówimy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych.
Z punktu widzenia pracodawców to jedna z najważniejszych form wsparcia zawartych w specustawie. Utrzymanie zatrudnienia, na możliwie jak najwyższym poziomie, jest teraz kluczowe aby zminimalizować negatywne skutki gospodarcze koronawirusa. Pozostałe formy dofinansowania będziemy przybliżać
w kolejnych artykułach.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych?

 • mikroprzedsiębiorca, który zatrudnia do 9 pracowników
 • mały przedsiębiorca, który zatrudnia do 49 pracowników
 • średni przedsiębiorca, który zatrudnia do 249 pracowników

Jakie warunki trzeba spełnić?

Dofinansowanie przysługuje przedsiębiorstwom, które:

           1. Odnotowały spadek obrotów gospodarczych wg następujących progów

 • o co najmniej 30% (2 wybrane kolejne miesiące w porównaniu z rokiem poprzednim);
 • o co najmniej 50% (2 wybrane kolejne miesiące w porównaniu z rokiem poprzednim);
 • co najmniej 80% (2 wybrane kolejne miesiące w porównaniu z rokiem poprzednim).

  2. Nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019.

  3.Nie sfinansowały lub nie planują sfinansować tych samych kosztów z innych środków publicznych.

 

Jaki jest zakres dofinansowania?

Dofinansowanie obejmuje część wynagrodzeń pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenie społeczne. Obowiązują  następujące limity:

 • jeśli nastąpił spadek obrotu co najmniej o 30% dofinansowanie wynosi maksymalnie 50% sumy wynagrodzeń wszystkich pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń i jednocześnie nie więcej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy;
 • jeśli nastąpił spadek obrotu co najmniej o 50% dofinansowanie wynosi maksymalnie 70% sumy wynagrodzeń wszystkich pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń i jednocześnie 70 % minimalnego powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy;
 • jeśli nastąpił spadek obrotu co najmniej o 80% dofinansowanie wynosi maksymalnie 90% sumy wynagrodzeń wszystkich pracowników objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń i jednocześnie 90 % minimalnego powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Dofinansowanie dotyczy także zleceniobiorców, od których wynagrodzeń składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe są obowiązkowe.

 W jaki sposób można uzyskać świadczenie?

 • Pracodawca składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.
 • Dofinansowanie przyznaje starosta, na podstawie umowy.

Na jaki okres przyznawane jest dofinansowanie?

 • Na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres.
 • Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników
  i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

 Jakie zobowiązania wynikają z tej formy wsparcia?

Przedsiębiorca, który skorzysta z dofinansowania, obowiązany jest do utrzymania
w zatrudnieniu pracowników
objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

Zobacz również: