Kogo i na jakich warunkach obejmuje antykryzysowe zwolnienie z ZUS?

Kogo i na jakich warunkach obejmuje antykryzysowe zwolnienie z ZUS?

Kolejną formą wsparcia dla przedsiębiorców,  przewidzianą w ustawie antykryzysowej, poza dofinansowaniem do wynagrodzeń (o którym pisaliśmy tutaj)  jest zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS.  Ustawodawca wprowadził różne zasady udzielania wsparcia ze względu na formę prawną i wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia?

Niestety zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek ZUS nie dotyczy pracodawców, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych co najmniej 10 ubezpieczonych. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 osób nie mogą skorzystać z tej formy pomocy.

 

Kto może skorzystać ze zwolnienia z nieopłaconych składek ZUS?

 1. MIKROPRZEDSIĘBIORCY/ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, ZATRUDNIAJĄCE DO 9 PRACOWNIKÓW

      Należy spełnić następujące warunki:

 • na dzień 29 lutego 2020 r. przedsiębiorca zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020r.

      Zwolnienie obejmuje składki:

 • na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres.

      Sposób uzyskania świadczenia:

 • Wniosek należy złożyć do ZUS-u nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Wymagane elementy wniosku określają przepisy ustawy antykryzysowej.
 • Uzyskanie zwolnienia nie uchyla obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowych.

 

 1. SAMOZATRUDNIENI

      Należy spełnić następujące warunki:

 • być tzw. „samozatrudnionym” prowadzącym pozarolniczą działalność, o której mowa w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, w szczególności prowadzącym działalność gospodarczą oraz niezatrudniającym pracowników,
 • opłacać składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 • prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 r.,
 • przychód z działalności pozarolniczej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
  w gospodarce narodowej w 2020 r. czyli 15 681zł.

      Zwolnienie ze składek obejmuje:

 • obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy ustalone od obowiązującej płatnika najniższej podstawy wymiaru tych składek,
 • składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres.

      Sposób uzyskania świadczenia:

 • Wniosek należy złożyć do ZUS-u nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Wymagane elementy wniosku określają przepisy ustawy antykryzysowej.
 • Uzyskanie zwolnienia nie uchyla obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowych.

 

 1. ZLECENIOBIORCY

      W tym przypadku o zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS wnioskuje Zleceniodawca!

       Uprawniony do świadczenia jest płatnik składek, który:

 • na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

      Zwolnienie obejmuje składki:

 • na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres.

      Sposób uzyskania świadczenia:

 • Wniosek należy złożyć do ZUS-u nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 •  Wymagane elementy wniosku określają przepisy ustawy antykryzysowej.
 •  Uzyskanie zwolnienia nie uchyla obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowych.

 

 

 

Zobacz również: