Nowe prawo budowlane. Legalizacja samowoli budowlanych będzie prostsza

18 sierpnia 2020
Nowe prawo budowlane. Legalizacja samowoli budowlanych będzie prostsza

Obecnie obowiązujące Prawo budowlane obejmuje wyłącznie jedno postępowanie legalizujące tak zwaną samowolę budowlaną. Nowe przepisy wprowadzą w tym zakresie postępowanie uproszczone.

Definicja

Samowola budowlana to budowa obiektu lub jego części:

 • bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę lub
 • bez dokonania wymaganego zgłoszenia,
 • albo pomimo wydania przez organ sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

Nowe przepisy

Nowe prawo budowlane, które wejdzie w życie 19 września 2020 r., wprowadza dodatkowo odrębne uproszczone postępowanie legalizacyjne. Odnosi się do „starych” samowoli budowlanych, a więc takich, których budowa zakończona została co najmniej 20 lat przed wszczęciem postępowania legalizacyjnego.

Zgodnie z nowelizacją, postępowanie to wszczynane będzie przez organ nadzoru budowlanego z urzędu.

Ponadto, z żądaniem wszczęcia tego postępowania będzie mógł wystąpić właściciel lub zarządca obiektu budowlanego spełniającego definicję „starej” samowoli budowlanej, w tym:

 • obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie nowelizacji, 
 • wobec którego przed dniem wejścia w życie ustawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Uwaga! Uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie będzie można zastosować:

 • w stosunku do obiektów budowlanych, do których wydano decyzję o nakazie rozbiórki przed dniem wejścia w życie nowelizacji,
 • jeżeli 20-letni termin upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy.

Wymagane dokumenty

W toku uproszczonej procedury legalizacyjnej trzeba będzie przedłożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
 • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego,
 • ekspertyzę techniczną, sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującą, że stan techniczny obiektu budowlanego:
  – nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
  – pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

W procedurze uproszczonej nie będzie badana zgodność legalizowanego obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy przedłożone dokumenty będą kompletne, a z ekspertyzy technicznej będzie wynikać, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania, organ nadzoru budowlanego wyda decyzję legalizacyjną.  Decyzja ta stanowić będzie jednocześnie podstawę użytkowania obiektu, a co za tym idzie nie będzie konieczne ubieganie się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W przypadku braku podstaw do wydania decyzji legalizacyjnej, organ nakaże rozbiórkę samowoli budowlanej.

Opłaty

Legalizacja w trybie uproszczonym nie będzie wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Dotychczas właściciele starych samowoli budowlanych obawiali się podejmowania czynności zmierzających do ich legalizacji. Wiązało się to z wysokimi opłatami legalizacyjnymi lub nakazem rozbiórki w sytuacji, gdyby samowolny obiekt budowlany był niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nowelizacja prawa budowlanego ma to zmienić.

Co wybudujemy bez pozwolenia na budowę? 

Projekt budowlany według nowych zasad.

 

Zobacz również: