Projekt budowlany według nowych zasad

Projekt budowlany według nowych zasad

Osoby planujące budowę domu, wykonawcy robót budowlanych i ci, którzy dopuścili się samowoli budowlanej powinni zwrócić uwagę na nowelizację przepisów Prawa budowlanego oraz innych związanych z nim ustaw. Od 19 września 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy wprowadzające szereg istotnych zmian, które będziemy omawiać w kolejnych artykułach. Dziś przybliżymy nowe zasady dotyczące  projektu budowlanego. 

 

Obowiązująca definicja projektu budowlanego 

Obecnie na projekt budowlany składają się:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych – informację o udziale lokali mieszkalnych,
 • w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą,
 • wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki w zależności od potrzeb,
 • informacje o obszarze oddziaływania obiektu.

 

Nowa definicja projektu budowlanego

19 września 2020 r. pojęcie projektu budowlanego ulegnie modyfikacji i przez projekt budowlany rozumiany będzie:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny,
 • w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą,
 • opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z nowelizacją, zakres i treść projektu budowlanego, czyli wszystkie jego części, powinny uwzględniać kwestie związane z ochroną przeciwpożarową.

Co więcej, nowelizacja przewiduje zmianę w zakresie liczby projektów przedkładanych razem z wnioskiem o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę. Obecnie inwestor ma obowiązek dołączenia i zatwierdzenia 4 egzemplarzy, zaś po wejściu w życie nowych przepisów potrzebne będą 3 egzemplarze projektu. Po jednym dla organu zatwierdzającego projekt, nadzoru budowlanego oraz inwestora.

 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany nadal pozostają w zakresie pojęcia projektu budowlanego.

Co do zasady, projekt zagospodarowania działki lub terenu  nie zmieni swojego zakresu.  Zgodnie z nowymi przepisami to w tej części projektu budowlanego powinna zostać zawarta informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Natomiast projekt architektoniczno-budowlany powinien obejmować m.in. kwestie związane z:

– układem przestrzennym i formą architektoniczną obiektów budowlanych,

– sposobem użytkowania tych obiektów,

– charakterystyką parametrów technicznych obiektów,

– opinią geotechniczną oraz informacją o sposobie posadowienia obiektów budowlanych,

– charakterystyką ekologiczną, czy postanowieniem udzielającym zgodę na odstępstwo, jeżeli zostało wydane.

UWAGA! Sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu możliwe będzie nie tylko na aktualnej mapie, ale także na jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Nowelizacja w tym zakresie wchodzi w życie już 31 lipca 2020 r.

 

Projekt techniczny

Nowością jest natomiast wprowadzenie tzw. projektu technicznego, który powinien zawierać:

 • konstrukcję obiektu,
 • charakterystykę energetyczną,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb) oraz
 • pozostałe opracowania projektowe.

Nowe przepisy wprowadzają ponadto wymóg zgodności projektu technicznego z projektem architektoniczno-budowlanym. Należy pamiętać, że zgodność należy zachować w trakcie całego procesu realizacji inwestycji.

Co istotne, projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny stanowią całość – projekt budowlany. Zgodnie z nim realizowane będą roboty budowlane. Mimo to, nowelizacja nie przewiduje obowiązku dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę projektu technicznego. Będzie miał on jednak znaczenie przy zgłoszeniu zakończenia budowy albo wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe. Inwestor, jeszcze w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego albo zgłoszenia budowy, będzie mógł dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących.

 

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r., poz. 471, 695,782)

 

Zapraszamy do subskrypcji Newslettera !

Zobacz również: