Co wybudujemy bez uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia? Nowe Prawo budowlane

27 lipca 2020

Nowe Prawo budowlane porządkuje i wprowadza zmiany w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 19 września. Dotychczasowe przepisy zawierają liczne odesłania i wyjątki, co utrudnia inwestorom ustalenie jakie budowy i roboty budowlane wymagają zgłoszenia zamiast uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a jakie można wykonać bez koniecznych formalności.

Nowe katalogi budów i robót budowlanych

W celu ułatwienia procesu inwestycyjno-budowlanego nowelizacja wprowadza w tym zakresie jasne i czytelne katalogi:

  • budów wykonywanych na podstawie zgłoszenia (bez pozwolenia na budowę) – 29 ust. 1 ustawy,
  • robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia (bez pozwolenia na budowę) – 29 ust. 3 ustawy,
  • budów nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia 29 ust. 2 ustawy,
  • robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia 29 ust. 4 ustawy.

Dodatkowo, nowy katalog budów na podstawie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, uzupełniono w szczególności o :

  • naziemne tarasy przydomowe o powierzchni powyżej 35 m2  oraz
  • stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

Uzupełniono również katalog budów, które nie wymagają pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Z takiego obowiązku zwolniono w szczególności budowę naziemnych zbiorników do przechowywania paliw płynnych, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3.

Ponadto, w nowelizacji uregulowano kwestię urządzeń typu paczkomaty. Dotychczas, zgodnie z orzecznictwem, urządzenia te podlegały, co do zasady, uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowymi przepisami, inwestycje dotyczące biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie, nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

W zakresie robót budowlanych, których realizacja nie wymaga zarówno zgłoszenia jak i pozwolenia na budowę, bądź też wymaga wyłącznie zgłoszenia, nowe przepisy wprowadziły podział na grupy:

  • przebudowa,
  • remont,
  • instalowanie oraz
  • utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Co ważna, zgodnie z nowymi przepisami,  uzyskanie pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenie, nie będzie wymagane w stosunku do robót budowlanych polegających na instalowaniu instalacji wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, z wyłączeniem instalacji gazowych.

 

Roboty budowlane w obiekcie zabytkowym

Aktualnie, prowadzenie robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, wymaga pozwolenia na budowę w wyszczególnionych przypadkach.

Z momentem wejścia w życie nowych przepisów, wszystkie roboty budowlane wskazane w art. 29 ust. 1  – 4 ustawy, wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków, będą wymagały decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków będą wymagały zaś zgłoszenia.

Do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę i do zgłoszenia konieczne będzie załączenie pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nowe przepisy z pewnością ułatwią inwestorom przystępującym do realizacji robót budowlanych ocenę czy zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia w zakresie planowanych robót.

 

Więcej o zmianach w Prawie budowlanym dotyczących projektów budowlanych pisaliśmy tu. 

 

 

Zobacz również: