Biała lista podatników VAT – zmiany od lipca

9 lipca 2020
Biała lista podatników VAT – zmiany od lipca

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zmianami objęta została m.in. biała lista podatników VAT.

Przypominamy, że zapłacenie przez podatnika należności na rachunek kontrahenta inny niż podaje biała lista podatników VAT, zagrożone jest sankcją. W takiej sytuacji brak jest możliwości zaliczenia wydatków danej transakcji do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto istnieje ryzyko ponoszenia solidarnej odpowiedzialności podatnika z kontrahentem za jego zaległości podatkowe.

W razie zapłaty należności przez podatnika bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenie przelewu na białej liście, u podatnika ustala się przychód, w dniu zapłaty tej należności lub zlecenia przelewu.

Nowe przepisy

Zgodnie z nowymi przepisami, przychód nie będzie rozpoznawany  w przypadkach, gdy płatność:

  1. wynika z transakcji, której stroną nie jest inny przedsiębiorca (tj. transakcji innej niż te, o których mowa w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców),
  2. wykonano przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu,
  3. wykonano z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
  4. wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę lub
  5. wykonano przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:
   – służący dokonywaniu rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub kasę wierzytelności pieniężnych lub
   – wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy lub
   – prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym.

 

Podkreślić należy, że nowe regulacje nie zwalniają podatników z obowiązku każdorazowej weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów na białej liście podatników VAT. Niemniej jednak, w konkretnych okolicznościach, łagodzą negatywne skutki jej braku.

Więcej o zasadach białej listy VAT pisaliśmy tu. Więcej o sankcjach tu.

Zobacz również: