Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

Już od dwóch miesięcy mamy możliwość korzystania z tzw. białej listy podatników VAT. Z dniem 1 września 2019 r. zaczął bowiem działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który umożliwia:

  1. sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  2. sprawdzenie, czy kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, a także poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
  3. potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinno się dokonać płatności na rzecz kontrahenta.

Należy zaznaczyć, że jeszcze do końca bieżącego roku, za korzystanie z rachunku spoza tzw. białej listy nie grożą żadne sankcje. Natomiast od 1 stycznia 2020 r., w razie zapłaty kwoty dotyczącej transakcji powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie, podatnik:

  • nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
  • będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Będzie istniała jednak możliwość uwolnienia się od sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od dokonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego, podatnik poinformuje o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Listę można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane podatników są aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Podatnik nie musi natomiast podejmować żadnych dodatkowych działań, aby jego dane znalazły się na liście – o ile zgłosił poprawnie wszystkie swoje dane, w szczególności rachunek bankowy.

Zobacz również: