Opodatkowanie subwencji PFR

Opodatkowanie subwencji PFR

Opodatkowanie subwencji PFR wywoływało wiele wątpliwości. Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak rozliczać wsparcie dla firm w ramach Tarczy Finansowej. Subwencje PFR są neutralne podatkowo aż do czasu ich umorzenia.

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) subwencje, dotacje oraz inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków stanowią przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przychody związane są z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonywane w przyszłości będą odpisy amortyzacyjne. Nie było jednak wiadomo, czy powyższe regulacje obejmują również opodatkowanie subwencji PFR. 

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia, zgodnie, z którymi dla celów podatku dochodowego, pomoc finansową z PFR należy traktować jak pożyczkę. Przysporzenie to nie ma bowiem charakteru definitywnego.  Przynajmniej 25 % otrzymanej kwoty subwencji jest zwrotne, zależnie od spełnienia określonych przesłanek.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa:

  • podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki. Wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo;
  • podatnicy nie zaliczają również do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki. Tak samo jak wypłata kwoty, jej zwrot jest neutralny podatkowo;
  • koszty sfinansowane z udzielonej pożyczki kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia również umorzenie pożyczki;
  • umorzenie kwoty pożyczki stanowi przysporzenie po stronie przedsiębiorcy, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ponadto zaznaczono, że we współpracy z PFR zostanie przeanalizowana możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń.

Więcej informacji o subwencjach z PFR dla dużych przedsiębiorców tu, dla małych i średnich tu.

Zobacz również: