SUBWENCJA Z PFR DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

SUBWENCJA Z PFR DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Subwencja dla dużych przedsiębiorców, zatrudniających co najmniej 250 pracowników, ujęta została w ramach tzw. Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Program nie uzyskał jeszcze notyfikacji Komisji Europejskiej, jednak PFR umożliwia już przedsiębiorcom złożenie wstępnej deklaracji uczestnictwa.

Poniżej przedstawiamy informacje przygotowane na podstawie „Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców” z 27 kwietnia 2020 r. (Przewodnik dostępny tu. )

Należy jednak  zaznaczyć, że poniższe warunki mogą jeszcze ulec zmianie.

Subwencja dla dużych przedsiębiorców będzie realizowana w ramach:

  • „Tarczy Płynnościowej PFR dla Dużych Firm”;
  • „Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm”;
  • „Tarczy Kapitałowej PFR dla Dużych Firm”.

 

Kto może skorzystać z programu?

Skorzystać z programu może podmiot:

 • będący dużym przedsiębiorcą, tj.:
  1. który zatrudnia co najmniej 250 pracowników (w ramach całej grupy kapitałowej);
  2. którego roczny obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro w ujęciu skonsolidowanym;
 • który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25%w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy antykryzysowej);
 • który utracił zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • który nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • który z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • który jest uczestnikiem Programów Sektorowych w związku z COVID-19 ;
 • który na dzień składania wniosku oraz zawierania umowy nie otworzył:
  1. postępowania upadłościowego;
  2. postępowania likwidacyjnego;
  3. postępowania restrukturyzacyjnego;
 • który posiada rezydencję podatkową na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i którego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”, z wyjątkiem sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
 • który prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • który nie zalegał z płatnościami podatków i składekdo ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania (odroczenie płatności, rozłożenie jej na raty lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej – nie jest uznawane za zaległość);
 • który nie prowadzi działalności w zakresie:
  1. produktów lub usług, które mogą̨ skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub praw człowieka;
  2. działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, SKOKi, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń́, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
  3. obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych (PFR nie wyjaśnia jak należy rozumieć ten warunek).

 

Co można uzyskać?

1. „Tarcza Płynnościowa PFR” – finansowanie płynnościowe w postaci:

  • obligacji,
  • nabycia należności lub wierzytelności,
  • obligacji lub
  • gwarancji.

Maksymalny okres finansowania wynosi 2 lata, z opcją przedłużenia o 1 rok. Kwota, którą można uzyskać wynosi maksymalnie 1 mld zł. Udzielone finansowanie płynnościowe może być przeznaczone wyłącznie na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo.

2. „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” – finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych (umarzalnej w części do 75 % jej wartości). Do uzyskania tej formy wsparcia duży przedsiębiorca będzie musiał spełnić dodatkowe warunki. Maksymalny okres spłaty udzielonej pożyczki preferencyjnej będzie wynosił 3 lata, z opcją przedłużenia o 1 rok. Maksymalna wysokość pożyczki preferencyjnej wynosi 750 mln zł. Udzielone wsparcie finansowe można przeznaczyć wyłącznie na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne.

3. „Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm” – finansowanie inwestycyjne w postaci:

 • obejmowania lub nabywania przez PFR Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych:
  1. emitentów na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%;
  2. przedsiębiorstw na rynku prywatnym, z zastrzeżeniem, że udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%;
  3. na innych zasadach, z zastrzeżeniem spełnienia Testu Prywatnego Inwestora;
 • obejmowania lub nabywania przez PFR Instrumentów Kapitałowych w ramach pomocy publicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania PFR nie przekracza straty finansowej przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19.

Do uzyskania tej formy wsparcia finansowego duży przedsiębiorca musi spełnić dodatkowe warunki. Finansowane będzie udzielane na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł.

W jaki sposób można uzyskać wsparcie finansowe?

Należy złożyć wniosek o udzielenie finansowania bezpośrednio do PFR lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej. Wstępna deklaracja uczestnictwa dostępna tu. 

O subwencji dla małych i średnich przedsiębiorstw pisaliśmy tu.

Zobacz również: