SUBWENCJA Z PFR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

30 kwietnia 2020
SUBWENCJA Z PFR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Polski Fundusz Rozwoju w ramach tzw. Tarczy finansowej PFR oferuje subwencje dla małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Program ten daje małym i średnim przedsiębiorcom, którzy osiągnęli odpowiedni spadek obrotów gospodarczych, możliwość uzyskania wsparcia finansowego, które może być bezzwrotne do wysokości 75 %. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące „Tarczy finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm”.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Przedsiębiorca:

 1. będący małym albo średnim przedsiębiorcą, tj. przedsiębiorcą:

  a) który na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniał od 10 do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela) – przez pracowników należy rozumieć osoby pozostające z przedsiębiorcą w stosunku pracy; stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (nie uwzględnia się: pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, rodzicielskich, i urlopach wychowawczych, a także osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego);

  b) którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

 2. który odnotowuje spadek obrotów gospodarczycho co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 3. na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność gospodarczą i nie zostało otwarte wobec niego:
  a) postępowanie upadłościowe;
  b) postępowanie likwidacyjne;
  c) postępowanie restrukturyzacyjne;
 4. który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz którego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”, z wyjątkiem zobowiązania się̨ Beneficjenta i/lub jego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej na terytorium EOG w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia finansowego w ramach programu;
 5. prowadził działalnośćna dzień 31 grudnia 2019 r.;
 6. nie zalegał z płatnościami podatków i składek do ZUS na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku (odroczenie płatności, rozłożenie jej na raty lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej – nie jest uznawane za zaległość);
  W celu potwierdzenia danych PFR może korzystać z danych od ZUS, Ministra Finansów i KAS.

 7. nie prowadzi działalności w zakresie:
  a) produktów lub usług, które mogą̨ skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub praw człowieka;
  b) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, SKOKi, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń́, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
  c) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych (w Przewodniku PFR nie doprecyzowano jak należy rozumieć ten warunek).
  Powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.

CO MOŻNA UZYSKAĆ?

Korzystając z programu można uzyskać subwencje finansowe z PFR, które w znacznej części mogą mieć charakter bezzwrotny, jednak przy spełnieniu określonych warunków. Subwencje będą udzielane na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej.

JAKA JEST MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO?

Maksymalna wysokość wsparcia, o którą może ubiegać się wnioskodawca, uzależniona jest od dwóch zmiennych: skali spadku obrotów gospodarczych oraz wysokości przychodu za 2019 r. Wartość ta obliczana jest jako iloczyn przychodu za rok 2019 r. oraz procentowego ujęcia wartości subwencji (od 4 % do 8 % – procent uzależniony jest od skali spadku obrotów gospodarczych). Procentowa wartość subwencji finansowej wynosi odpowiednio:

Spadek obrotów gospodarczych

Kwota subwencji jako % przychodów

< 0 – 25 %

0 %

< 25 – 50 %

4 %

< 50 – 75 %

6 %

< 75 – 100 %

8 %

Przykład: przedsiębiorca, który w 2019 r. osiągnął przychód w wysokości 31.300.000 zł,
a jego spadek obrotów gospodarczych wyniósł 35% otrzyma subwencję finansową
w wysokości 1.252.000 zł (tj. 4% przychodów z 2019 r.).

Uwaga! Maksymalna kwota subwencji wynosi 3.500.000 zł.

Przychód ze sprzedaży za rok 2019 r. – należy ustalić w oparciu o przychód wskazany
w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2019 r., a w przypadku jego braku
w oparciu o inne dostępne dokumenty, np. deklaracje podatkowe, księgi rachunkowe.

Spadek obrotów gospodarczych/przychodów ze sprzedaży – spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako:

 • stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub
 • stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r.
  w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ SUBWENCJĘ?

Uzyskane wsparcie finansowe można przeznaczyć na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, np. pokrycie kosztów wynagrodzeń, należności publicznoprawnych, zakup towarów i materiałów, pokrycie czynszu najmu, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% otrzymanej subwencji.

Uzyskana subwencja nie może zostać przeznaczona na dokonanie rozliczeń z podmiotami powiązanymi, na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstw oraz na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy.

Uwaga! Szczegółowe warunki wsparcia oraz zobowiązania Beneficjenta będzie określała umowa o udzielenie subwencji finansowej. W szczególności umowa może określać dodatkowe, inne warunki rozporządzania otrzymaną subwencją.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI I NA JAKICH ZASADACH SUBWENCJA PODLEGA ZWROTOWI?

Wysokość subwencji podlegająca zwrotowi wynosi odpowiednio:

 1. w przypadku:
  a) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (w tym również w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej);
  b) otwarcia likwidacji, otwarcia postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego
  – w każdym czasie w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – zwrot 100 % wartości subwencji;
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – zwrot:
  a) 25 % wartości subwencji – bezwarunkowo – w każdym przypadku oraz

  b)w wysokości dodatkowo do 25 % wartości subwencji pomniejszoną o wskazaną przez Beneficjenta skumulowaną stratę gotówkową ze sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę̨ po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja, rozumianej jako:
  – w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego pełną rachunkowość gotówkową – odzwierciedloną w rachunku wyników stratę na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw
  i odpisów lub wyniku przeszacowania lub sprzedaży aktywów;
  – w przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – kwota wykazanej straty;
  – w przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – skumulowany spadek przychodów oraz

  c) w wysokości dodatkowo do 25 % kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji w stosunku w stosunku do stanu zatrudnienia w 2019 r. obliczonego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie:
  – wyższym niż̇ 100% – w wysokości dodatkowo 0% wartości subwencji;
  – od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% wartości subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia;
  – niższym niż̇ 50% – w wysokości dodatkowo 25%.

Warunki te będą podlegały badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Uwaga! W celu ustalenia średniego zatrudnienia jako pracowników uznaje się zarówno:

 • osoby pozostające z Beneficjentem w stosunku pracy i zgłoszone przez niego do ubezpieczeń społecznych; stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy;
 • osoby współpracujące z Beneficjentem, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych), które były zgłaszane przez beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia; każdy ze współpracowników traktowany jest jak jeden etat na podstawie umowy o pracę.

Uwaga! PFR może podjąć decyzję o zmianie warunków umorzenia dla Beneficjentów, których spadek obrotów gospodarczych wyniósł więcej niż̇ 75%, kierując się indywidualną sytuację Beneficjenta.

Kwota podlegająca zwrotowi będzie zwracana w systemie ratalnym, nie więcej niż w 24 równych ratach miesięcznych. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty. Pierwsza z rat będzie płatna 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego  po dniu udzielenia subwencji.

 

Co do zasady, udzielona subwencja finansowa (w części przekraczającej 25 %) nie będzie podlegała egzekucji sądowej i administracyjnej, jednak wyłącznie pod warunkiem:

 • spełnienia przez Beneficjenta innych zobowiązań określonych w umowie;
 • złożenia oświadczenia przez Beneficjenta Programu wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ SUBWENCJĘ?

Wniosek o udzielenie subwencji należy składać w ramach prowadzonego naboru online wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej banku biorącego udział w Programie.  Lista banków wskazana jest pod linkiem – https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

Osoba składająca wniosek musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadać dostęp do bankowości elektronicznej Beneficjenta;
 2. być uprawnioną do wykonywania przelewów lub składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta;
 3. złożyć następujące oświadczenia, że:
  a) została upoważniona przez Beneficjenta do wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o wsparcie;
  b) jest świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań́ i działanie w imieniu Beneficjenta bez wymaganych upoważnień́;
  c) zwalnia bank pośredniczący w wypłacie i obsłudze subwencji z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej wobec PFR w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonywania umowy subwencji;
 4. ma możliwość́ podpisania wniosku przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych.

 

Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do banku nie później niż do dnia 31 grudnia
2020 r.:

 1.  dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz
 2. oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej.

 

W przypadku poprawnego wypełnienia i podpisania wniosku zostanie wygenerowana umowa o udzielenie subwencji finansowej, która powinna zostać podpisana. Kolejno PFR przystąpi do rozpatrzenia umowy w oparciu o dane udostępnione we wniosku (w tym również w odniesieniu do zgodności złożonych oświadczeń z danymi zawartymi w rejestrach publicznych).

Uwaga! PFR jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń, m.in. poprzez uzyskanie informacji od ZUS, US czy też od ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

PFR po rozpatrzeniu umowy w oparciu o złożony wniosek może wydać następujące decyzje:

 • decyzja pozytywna uznająca całą kwotę̨ wnioskowaną przez przedsiębiorcę̨ à Beneficjent otrzymują całą kwotę, o którą wnioskował[1];
 • decyzja pozytywna o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż̇ wnioskowana à Beneficjent otrzymuje kwotę w wysokości uznanej w decyzji; w zakresie w jakim wniosek nie został rozpoznany pozytywnie wnioskodawca będzie uprawniony do złożenia odwołania (odwołanie może być złożone nie wcześniej niż 11 maja 2020 r., ale nie później 2 miesiące od dnia zawarcia umowy), ale po uprzednim wyjaśnieniu zastrzeżeń́ wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia;
 • decyzja negatywna à Beneficjent będzie uprawniony do ponownego złożenia wniosku po uprzednim wyjaśnieniu zastrzeżeń́.

 

Beneficjent ma prawo jednorazowo złożyć tylko jeden Wniosek i zawrzeć jedną umowę subwencji finansowej.  W razie podjęcia przez PFR decyzji o odmowie przyznania subwencji w całości, można złożyć nowy Wniosek.  

CZY SUBWENCJĘ MOŻNA ŁĄCZYĆ Z INNYMI FORMAMI WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH?

Co do zasady dopuszczalne jest łączenie wskazanej subwencji z rozwiązaniami wprowadzonymi w drodze ustawy antykryzysowej, m.in. zwolnieniem ze składek ZUS, świadczeniem postojowym czy też ulgami podatkowymi itd. Łączny limit pomoc uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800.000 euro. O subwencję mogą ubiegać się również przedsiębiorcy, którzy przekroczyli maksymalny dopuszczalny limit pomocy de minimis. Różne rodzaje wsparcia nie powinny być jednak przez przedsiębiorcę przeznaczane na ten sam cel.

 

 

Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie Przewodnika dla mikro, małych
i średnich firm po tarczy finansowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.
 oraz na podstawie Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”.

 

 

[1] Przelew na wskazany przez przedsiębiorcę rachunek bankowy – powinien to być firmowy rachunek rozliczeniowy, prowadzonym w PLN.

Zobacz również: