Bieluk i PartnerzySprzedaż alkoholu przez internet w orzeczeniach NSA – można czy nie można -

Co nowego w prawie

 • Sprzedaż alkoholu przez internet w orzeczeniach NSA – można czy nie można

  Sprzedaż alkoholu przez internet Nic nie irytuje przedsiębiorców bardziej niż ograniczenia prawne, szczególnie gdy stanowią przeszkodę w rozszerzeniu działalności na nowy, atrakcyjny biznesowo obszar. Z tego względu już wiele lat temu przedsiębiorcy zaczęli oferować w sprzedaży internetowej napoje alkoholowe. Pomysłów na dostosowanie tej sprzedaży do wymogów z ustawy o wychowaniu ...
 • Sukces Kancelarii we wsparciu Klienta w sporze z PFRON

  Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie żądania od spółki zwrotu środków PFRON, przekazanych spółce tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W sprawie wspieraliśmy spółkę działającą w branży ochrony osób i mienia. Nasz Klient otrzymał od Prezesa Zarządu PFRON wezwanie do zwrotu środków ...
 • Jakie są wady i zalety rejestracji spółki w S24?

  Jakie spółki można założyć przez system S24? Od ponad 11 lat funkcjonuje system teleinformatyczny S24 umożliwiający zawiązanie i rejestrację spółek prawa handlowego. Obecnie w systemie S24 możliwe jest zawiązanie i rejestracja spółki: jawnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej. Jakie są największe zalety systemu S24 na przykładzie spółki z ...
 • Klauzule modyfikacyjne pod lupą Prezesa UOKiK

  Treść klauzul modyfikacyjnych już od dawna stanowi ważny problem praktyczny przy konstruowaniu wzorców umów kierowanych do konsumentów. W ostatnim czasie Prezes UOKiK wydał dwie decyzje, w których uzasadnieniach sformułował szereg istotnych wskazówek pomocnych przy konstruowaniu klauzuli modyfikacyjnej lub ocenie jej dopuszczalności. Jedynym z ukaranych przez Prezesa UOKiK przedsiębiorców jest spółka ...
 • Przedsiębiorco, zanim sprzedaż rosyjskim kontrahentom komputery, urządzenia radiowe albo aparaty fotograficzne - sprawdź czy nie zostały objęte sankcjami

  Pakiety sankcji międzynarodowych nakładane na Rosję w związku z agresją zbrojną na Ukrainę są stale rozszerzane. Kolejne osoby, instytucje oraz produkty trafiają na listy sankcyjne. Przedsiębiorcy, którzy nie śledzą stale zmieniających się przepisów mogą zostać niemile zaskoczeni, gdy produkowany lub sprzedawany przez nich produkt niespodziewanie trafi na listę sankcyjną. W przypadku ...
 • Dyrektywa Omnibus w praktyce

  Minęły już niemal 3 miesiące obowiązywania przepisów wdrażających dyrektywę Omnibus. W tym czasie przedsiębiorcy usiłowali zmierzyć się z wyzwaniem dostosowania swych praktyk informacyjnych do nowych obowiązków. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sformułował już z kolei pewne zastrzeżenia co do sposobu, w jaki podeszli to tego zadania. Przypomnijmy: jedynymi z ...
 • Wygrana sprawa o dwukrotność wadium

  Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody. Zasada ta ma zastosowanie do procedury udzielania zamówień publicznych, w zakresie nieuregulowanym normami prawa zamówień publicznych. Jakiś czas temu informowaliśmy o wygranej sprawie z powództwa naszego ...
 • Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu - konsekwencje dla wierzycieli

  Coraz częściej dłużnicy, którzy są zagrożeni niewypłacalnością decydują się na restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa w ramach postępowania o zatwierdzenie układu. W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego samodzielnie przygotowuje propozycje układowe oraz zbiera głosy wierzycieli nad układem. Udział Sądu w tym postępowaniu jest minimalny i następuje dopiero na ...
 • Jak użytkownik wieczysty może skorygować opłatę za użytkowanie?

  Obecna sytuacja ekonomiczna skłania Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Opłaty rzecz jasna idą w górę. Użytkownicy wieczyści muszą pamiętać, że mają do dyspozycji ścieżkę prawną, która pozwoli zweryfikować, czy podwyższenie opłat naliczono właściwie. Ustawa  o gospodarce nieruchomościami przewiduje prawo właściciela ...
 • Prosta spółka akcyjna – rozwiązanie dla start-upów?

  Od 1 lipca 2021 r. katalog form prowadzenia działalności gospodarczej powiększył się o nową spółkę kapitałową – prostą spółkę akcyjną. Łączy w sobie nowe rozwiązania oraz te właściwe dotychczas funkcjonującym rodzajom spółek i zdaje się być atrakcyjnym rozwiązaniem dla start-upów. Prosta spółka akcyjna czerpie z zasad spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ...