Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Publikacje

 • Kodeks cywilny. Komentarz

  J. Bieluk, (w:) (red.) M. Załucki, Warszawa 2019

 • Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne.

  J. Bieluk, Białystok 2013

 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz

  J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Warszawa 2015

 • Rozliczenia związane ze spadkiem

  J. Bieluk, I wyd., Warszawa 2015

  II. wyd., Warszawa 2017

 • Prawo pocztowe. Komentarz

  P. Korycińska-Rządca, (w:) M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny (red.), Warszawa 2018

 • Ustawa o płatnościach bezpośrednich w rolnictwie. Komentarz.

  J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Warszawa 2008

 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz.

  J. Bieluk, Warszawa 2016

 • Ustawa o lasach. Komentarz

  J. Bieluk, K. Leśkiewicz, Warszawa 2017

 • Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

  J. Bieluk, K. Zadykowicz-Sokół, Warszawa 2018

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz

  J. Bieluk, Warszawa 2018

 • Sterylizacja jako przesłanka dochodzenia odpowiedzialności z tytułu wrongful conception

  M. Bieluk, Prawo i Medycyna 2017, nr 2, s. 74-93

 • Nowa funkcja Biuletynu Informacji Publicznej wynikająca z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

  M. Komarowska, Studia Iuridica Agraria 2016, t. XIV, s. 163-171.

 • Wykaz inwentarza - nowa instytucja w polskim prawie spadkowym

  M. Komarowska, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016, nr 8, s. 41-58

 • Egzekucja przez zarząd przymusowy nad gospodarstwem rolnym

  M. Komarowska, (w:) (red. nauk.) A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne. Zasadnicze kierunki zmian z 2016 r., Sopot 2017

 • Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego

  M. Komarowska, Sopot 2017

 • Obowiązek zawiadomienia o nabyciu własności nieruchomości rolnej wynikający z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

  M. Komarowska, Studia Iuridica Lublinensia 2017, Vol. XXVI, Nr 1, s. 175-190

 • Wpływ nowelizacji Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wybrane instytucje postępowania egzekucyjnego prowadzonego z gospodarstwa rolnego lub jego składników

  M. Komarowska, Nowa Currenda. Dodatek Naukowy 2017, nr 1

 • Glosa do wyroku s. apel. z dnia 2 lutego 2011 r., VI ACa 907/10

  P. Korycińska, A. Piszcz, LEX/el. 2012, LEX nr 149259

 • Jednostronne ujawnianie informacji handlowych a zakaz porozumień ograniczających konkurencję

  P. Korycińska, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 3(3)

 • Regulacja prawna zgody warunkowej na dokonanie koncentracji po nowelizacji

  P. Korycińska, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)

 • Status prawny i rola organizacji konsumenckich w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

  P. Korycińska-Rządca, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, nr 3(5)

 • Elektroniczny rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone po 17 kwietnia 2016 r.

  P. Korycińska-Rządca, (w:) J. Bieluk, A. Marciniak (red.), Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji, Sopot 2016

 • Review of the New Polish Model of Abstract Control of Standard Forms of Agreements Concluded with Consumer

  P. Korycińska-Rządca, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2016, Vol. 2016, 9(14)

 • Wnoszenie wadium przez wykonawców – problemy praktyczne

  P. Oleksińska-Dąbrowska, K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 32, listopad – grudzień 2018

 • Wstrzymanie wykonania gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne

  A. Onopiuk, K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 31, wrzesień – październik 2018

 • Posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum

  P. Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 33, styczeń – luty 2018

 • Internet Ways of Undertaking and Conducting an Economic Activity in Poland as a Factor Stimulating Development of Entrepreneurship

  K. Siemion, P. Szorc, ISBN 978-985-515-973-6, s. 110-113

 • Elektroniczne Rejestry Notarialne a funkcja ochrony obrotu prawnego – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

  K. Siemion, [w:] J. Bieluk, A. Marciniak (red.), Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji, Sopot 2016, ISBN: 978-83-60833-79-7, s. 191-201

 • Odpowiedzialność partnerów pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej za zobowiązania spółki partnerskiej

  K. Siemion, [w:] Z. Kuniewicz, K. Malinowska – Woźniak (red.), Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8092-523-6, s. 248-260

 • Oznaczenie przedsiębiorców działających w sporcie

  K. Siemion, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Zeszyty Naukowe, Nr 8 (2), 2016 r., ISBN: 2300-1739, s. 236-249

 • Zamawiający (nie) może żądać od wykonawców umów o pracę z pracownikami

  K. Siemion, K. Z. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 24, lipiec – sierpień 2017 r.

 • Zamówienia na usługi ochrony osób i mienia – najczęściej popełniane błędy przez zamawiających

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający, Zamówienia publiczne w praktyce, nr 13, wrzesień – październik 2015

 • Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. (sygn. XXIII Ga 1041/15)

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 14, listopad – grudzień 2015

 • Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 15, styczeń – luty 2016

 • Błędy zamawiających popełniane w umowach

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 16, marzec – kwiecień 2016

 • Wykluczenie wykonawców z uwagi na naruszenie obowiązków zawodowych oraz umów w sprawie zamówienia publicznego – art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 21, styczeń – luty 2017

 • Obowiązek zamawiającego określenia w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy

  K. Z. Zadykowicz-Sokół , Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 22, marzec – kwiecień 2017 r.

 • Przedterminowe zakończenie umowy o zamówienie publiczne

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 26, listopad – grudzień 2017 r.

 • Glosa do wyroku z dnia 12 maja 2017 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny (I AC a 1036/16)

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 27, styczeń – luty 2018 r.

 • (Nie) dopuszczalność umownego wyłączenia zastosowania klauzul rebus sic stantibus w umowach o wykonanie zamówienia publicznego

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 29, maj – czerwiec 2018 r.

 • Zakres obowiązywania art. 647[1] KC w odniesieniu do wykonywania umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane – stanowisko PSZP

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 30, lipiec – sierpień 2018 r.

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane w przypadku ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 32, listopad – grudzień 2018