Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Nowe zasady udzielania zamówień

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wprowadza nowe zasady udzielania zamówień. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Pzp zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów…

więcej

Od 2020 r. ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy na wzór regulacji zawartych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, mogą korzystać z tzw. ulgi na złe długi również w podatku dochodowym. Znowelizowane zostały: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez…

więcej

Prowadzenie ewidencji odpadów wyłącznie elektronicznie

Dnia 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o odpadach. Zmianie uległ sposób prowadzenia ewidencji odpadów. Papierowe dokumenty ewidencji odpadów zostały zastąpione elektroniczną ewidencją prowadzoną w ramach funkcjonowania systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Obecnie ewidencję odpadów należy prowadzić za pośrednictwem…

więcej

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia – nowe obowiązki dla spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek posiadania przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną własnej strony internetowej. Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych: Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych…

więcej

Zamówienia bagatelne zgodnie z nowym Pzp

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych w ramach zamówień klasycznych wprowadza tzw. zamówienia bagatelne. Zamówieniami bagatelnymi są zamówienia klasyczne, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest nie mniejsza niż 50.000,00 zł, lecz mniejsza niż 130.000,00 zł. Kwota ta dotyczy jednorazowego zakupu o wartości mieszczącej się w powyższym zakresie. W…

więcej

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowe progi kwotowe

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy prawo zamówień publicznych zmianie ulegnie zakres jej zastosowania w zależności od wartości zamówienia. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W nowej ustawie zrezygnowano z posługiwania…

więcej

Nowe zasady obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie część zmian wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z nowelizacją dodatek stażowy został wyłączony z kategorii składników, które mają wpływ na ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie…

więcej

Uwaga! Przypominamy, że 1 stycznia 2020 r. weszły w życie sankcje za dokonanie transakcji z pominięciem rachunku z białej listy podatników VAT

Od dnia 1 września 2019 r., działa wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw. biała lista), który zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do końca 2019 r. dokonanie transakcji z pominięciem rachunku z białej listy nie było obarczone sankcjami. Natomiast od 1…

więcej

Nowe ustawowe terminy płatności faktur

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa przewiduje nowelizację przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w szczególności poprzez wprowadzenie sztywnych terminów zapłaty liczonych od dnia doręczania faktury lub rachunku, potwierdzających…

więcej

Upadłość konsumencka małżonka a majątek wspólny

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2019 r., sygn. akt III CZP 7/19 z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości. Oznacza to, że w…

więcej