Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Polityka wynagradzania w spółkach publicznych już wkrótce

W dniu 5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa w większości wejdzie w życie 30 listopada 2019 r. Ustawa wdraża…

więcej

Biała lista podatników VAT

Już od dwóch miesięcy mamy możliwość korzystania z tzw. białej listy podatników VAT. Z dniem 1 września 2019 r. zaczął bowiem działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który umożliwia: sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, sprawdzenie, czy kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT,…

więcej

Nowe obowiązki dla spółki akcyjnej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe obowiązki dla spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej. Nowelizacja wprowadza wymóg posiadania przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną własnej strony internetowej. Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych: Spółka akcyjna…

więcej

Najem opodatkowany stawką 8,5% od razu po likwidacji działalności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 października 2019 r., nr 0115-KDIT3.4011.330.2019.3.WM potwierdził, że można opodatkować przychody z najmu zryczałtowanym podatkiem 8,5% od razu po zlikwidowaniu działalności gospodarczej i przekazaniu nieruchomości do majątku prywatnego. Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że skoro zamierza on zlikwidować działalność gospodarczą…

więcej

Dwa odszkodowania za wadliwie rozwiązaną umowę o pracę

W orzecznictwie i doktrynie od dawna trwał spór co do tego, czy pracownikowi przysługuje jedno, czy dwa roszczenia o odszkodowanie, w sytuacji, gdy pracodawca wadliwie wypowiedział mu umowę o pracę, a następnie rozwiązał ją bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie) z naruszeniem przepisów. Sąd Najwyższy dnia 4 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę (sygn….

więcej

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

W pierwszym numerze Prawo pracy. Kwartalnik r. pr. Jolanta Adamska, partner Kancelarii, analizuje przedawnienie urlopu wypoczynkowego. Z całością publikacji można zapoznać się po tym linkiem.

więcej

Obowiązkowa dematerializacja akcji niepublicznych – pierwsze obowiązki już od stycznia 2020 roku

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. nakłada na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne szereg obowiązków związanych z koniecznością dematerializacji akcji. Zgodnie z nowymi regulacjami akcje nie będą mieć formy dokumentu. Akcje spółki niebędącej spółką publiczną będą podlegać zarejestrowaniu w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów…

więcej

ZUS – nowe wzory formularzy już wkrótce?

Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o…

więcej

Właściwość sądu – nowe regulacje

Co do zasady, zgodnie z art. 27 Kodeksu postępowania cywilnego, pozew wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (właściwość ogólna). W określonej kategorii spraw istnieje jednak możliwość wytoczenia powództwa również według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd określony w przepisach oddziału 2 Kodeksu postępowania cywilnego…

więcej

Ulga B+R: wydatki na zakup komputerów i oprogramowania nie stanowią kosztów kwalifikowanych

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 października 2019 r., w sprawie o sygn. akt II FSK 3589/17 orzekł, że wydatki na nabycie systemu komputerowego wraz z licencją na oprogramowanie, nie stanowi kosztu kwalifikowanego, podlegającego odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Powyższy wyrok zapadł…

więcej