Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Naruszenie praw autorskich. Orzeczenie sądu korzystne dla twórców

Korzystne dla twórców orzeczenie wydał 10 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Uznał, że jeśli naruszenia praw autorskich dotyczą różnych pól eksploatacji, to twórcy przysługuje odszkodowanie za każde z tych naruszeń. Początek  sprawy miał miejsce w marcu 2015 r., a związany był z planowanym koncertem symfonicznym. Dyrygent orkiestry przesłał…

więcej

Wydatki na eksploatację mieszkania kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną interpretację uznającą wydatki na eksploatację mieszkania za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. W interpretacji indywidualnej z 25 września 2020 roku, Dyrektor KIS zajął stanowisko, zgodnie z którym koszty pośrednie, związane z utrzymaniem i eksploatacją prywatnego mieszkania wykorzystywanego w działalności, można zaliczyć do kosztów…

więcej

Polskie przesłanki zastosowania tzw. ulgi na złe długi niezgodne z prawem unijnym

W październikowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, w zakresie przesłanek umożliwiających skorzystanie przez podatnika z tzw. ulgi na złe długi. Polskie regulacje uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od spełnienia szeregu wymogów. W praktyce, najbardziej problematyczna okazywała się jednak przesłanka, zgodnie…

więcej

Zmiana terminu wymagalności roszczenia a początek biegu przedawnienia. Korzystna uchwała SN

Sąd Najwyższy, w uchwale 3 sędziów z 11 września 2020 r., przedstawił odmienne od dotychczasowej linii orzeczniczej stanowisko dotyczące początku biegu  przedawnienia. W sytuacji, gdy termin wymagalności świadczenia już nastąpił, a strony umówiły się co do jego przesunięcia, bieg przedawnienia rozpocznie się dopiero z upływem nowego terminu.  Zgodnie z art….

więcej

Czy najem w ramach działalności gospodarczej będzie można opodatkować ryczałtem?

Według zapowiedzi, od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać zmiany w zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Obejmą również najem w ramach działalności gospodarczej. Ustawodawca planuje wprowadzić nowe przepisy w ramach szerszej nowelizacji ustaw podatkowych. Za jedną z najważniejszych, planowanych zmian należy uznać…

więcej

Niedozwolone jednostronne zmiany postanowień w umowach kredytu hipotecznego

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone jednostronne zmiany postanowień w umowach kredytu hipotecznego. Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przyjął działania banku polegające na jednostronnym zmienianiu warunków umów o kredyt hipoteczny dotyczących indeksacji czy denominacji tj. sposobów ustalania kursów walut. Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą jednostronnej zmiany…

więcej

Prawo nabycia nieruchomości rolnej przez KOWR

Czym jest prawo nabycia nieruchomości rolnej przysługujące KOWR? To jedna z instytucji uregulowanych w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Z przepisu art. 4 ust. 1 regulacji wynika, że instytucja ma bardzo szeroki zakres zastosowania i może zostać wykorzystana we wszelkich przypadkach nabycia nieruchomości rolnych. Wyjątkiem jest nabycie gruntu na podstawie…

więcej

Spółka nieruchomościowa do zdefiniowania

Potocznie uważa się, że spółka nieruchomościowa to ta, w której co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów stanowią nieruchomości posiadane przez nią bezpośrednio lub pośrednio. Jednak od przyszłego roku, Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić definicję legalną spółki nieruchomościowej. Z projektu ustawy wynika, że spółką taką będzie „podmiot, w tym niebędący spółką, w…

więcej

Jak konstruować żądania w sporze z bankiem w sprawie kredytów frankowych? Najnowsza uchwała SN

Sąd Najwyższy we wrześniowej uchwale wskazał jak należy konstruować żądania w sporze z bankiem w sprawie kredytów frankowych. Uchwała sądu dotyczyła sprawy kredytu hipotecznego denominowanego do franka szwajcarskiego.  Sąd Najwyższy rozstrzygał, czy sąd orzekający w danej sprawie jest uprawniony do wydania orzeczenia, którego powód nie objął swoim żądaniem. Właściwie, czy…

więcej

Ewidencja dla potrzeb IP BOX nie musi być prowadzona bieżąco

Ewidencja dla potrzeb IP BOX nie musi być prowadzona na bieżąco. Taki korzystny dla podatników wyrok wydał 30 lipca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd zajął stanowisko, zgodnie z którym podatnik nie musi na bieżąco prowadzić ewidencji dochodów w celu skorzystania z ulgi IP BOX. Wystarczy, że…

więcej