Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Jak wygląda podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej jako: ustawa) środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK podlegają dziedziczeniu. W zależności od decyzji uczestnika PPK mogą zostać przekazane osobie wskazanej przez uczestnika lub będą podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych.   W przypadku uczestnika PPK, który…

więcej

Darowizna od partnera bez podatku?

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 maja 2019 r., nr 0111-KDIB4.4015.48.2019.1.MCZ, jeżeli darowizna pieniężna od partnera zostanie przeznaczona w całości zgodnie ze wskazaniem darczyńcy na cel ściśle wskazany w umowie darowizny, to osoba obdarowana nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu…

więcej

Nowe regulacje dotyczące kopiowania i przechowywania dokumentów tożsamości i innych dokumentów publicznych

W dniu 12 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. 2019 r. poz. 53) – dalej jako Ustawa.  Zgodnie z art. 58 Ustawy:  Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności…

więcej

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – uwolnienie obrotu gruntów rolnych?

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa), obowiązująca od dnia 26 czerwca 2019 r., ma na celu zliberalizowanie przepisów oraz ułatwienie obrotu nieruchomościami rolnymi dla osób nie mających statusu rolnika indywidualnego. Zgodnie z nowelizacją, osoba, która nie jest rolnikiem, będzie mogła nabyć…

więcej

Czy można udzielić zamówienia na nadzór autorski bez przeprowadzenia przetargu?

Możliwość udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest nadzór autorski, w trybie z wolnej ręki była dyskusyjna. Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii wyraził podgląd, że zamówienie na sprawowanie nadzoru autorskiego nie może zostać udzielone w trybie z wolnej ręki, gdyż ochrona praw wyłącznych projektanta ma charakter wtórny w stosunku do wcześniej…

więcej

Ostatni rok na wystąpienie o zwrot nieruchomości wywłaszczonych ponad 20 lat temu

Dnia 14 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2019, poz. 801), dalej jako: ustawa zmieniająca, która zmodyfikowała przepisy dotyczące zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Do tej pory możliwość wystąpienia przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę z wnioskiem o…

więcej

Zmiany w upadłości – czy łatwiej będzie o upadłość konsumencką?

Trwają prace nad zmianami przepisów regulujących upadłość konsumencką, które prawdopodobnie wejdą w życie jeszcze w tym roku. W maju Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wprowadzenie zmian w procedurze upadłości konsumenckiej oraz wypracowanie korzystniejszych rozwiązań dla osób zadłużonych oraz…

więcej

Zamówienia publiczne: kiedy wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień oferty jest obowiązkiem zamawiającego, a nie jego uprawnieniem?

W jednej z najnowszych uchwał Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. akt KIO/KD 38/19) skład orzekający nie uwzględnił zastrzeżeń zamawiającego do informacji o wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w których Prezes UZP uznał, że zaniechanie przez zamawiającego wyjaśnienia treści oferty jednego z wykonawców i udzielenia…

więcej

Przepisy nakazujące zapłatę odsetek są niezgodne z prawem UE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. akt III SA/Wa 3087/18 potwierdził, że przepisy nakazujące zapłatę odsetek w razie wykazania należnego VAT po upływie trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego są niezgodne z dyrektywą unijną. Wyrok zapadł w sprawie spółki, która nabywa usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem. Sąd…

więcej

Komornik nie potrąci całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Potrącenia z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz limity potrąceń określa kodeks pracy. Zgodnie z art. 833 § 21 kodeksu postępowania cywilnego: „Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą…

więcej