Nowe warunki techniczne w budownictwie mieszkalnym

3 czerwca 2024

Już 1 sierpnia 2024 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem nowelizacji było ograniczenie negatywnych praktyk stosowanych przez inwestorów,  głównie w budownictwie mieszkalnym. Co się zmieni?

 

Lokal użytkowy o powierzchni min. 25 m2

Nowelizacja wprowadza minimalną powierzchnię lokalu użytkowego. Zgodnie z dodanym § 56a lokal użytkowy w budynku ma posiadać powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25m2. Powyższe ma przeciwdziałać problemowi tworzenia tzw. mikroapartamentów.

 

Od tej zasady będzie jednak kilka wyjątków. Przepisy dopuszczają bowiem wydzielenie lokalu użytkowego o mniejszej powierzchni, jeżeli:

  • lokal będzie znajdować się na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej (parterze lub 1 piętrze)

oraz

  • będzie posiadać bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku.

 

Dodatkowo, wymóg powierzchni 25m2 nie będzie dotyczyć także budynków zamieszkania zbiorowego lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono lokal użytkowy. Chodzi tu m.in. o hotele, domy wypoczynkowe czy pensjonaty.  

 

Większe odległości od granicy działki

Rozporządzenie zmieniające zwiększyło minimalne odległości między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Zgodnie z nowymi przepisami, budynek na działce budowlanej będzie mógł zostać usytuowany w odległości od granicy działki nie mniejszej niż:

  • 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy,
  • 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy,
  • 5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy,
  • 5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy.

 

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Rozporządzenie w obecnym brzmieniu przewiduje, że stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Zasada ta z 1 sierpnia 2024 r. ulegnie modyfikacji. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne będą mogły być zbliżone do okien budynków bez ograniczeń, ale w liczbie nie więcej niż 6% ogólnej liczby miejsc postojowych w ramach danej  inwestycji. Tym samym, jeśli inwestor przewidzi większą liczbę miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, miejsca te będą musiały odpowiadać przepisom rozporządzenia dotyczącym odległości od okien budynków.  

 

Publicznie dostępne place i teren biologicznie czynny

Nowelizacja wprowadza pojęcie „publicznie dostępnego placu”, przez który należy rozumieć teren służący rekreacji, komunikacji i pełniący także funkcję reprezentacyjną. Jeśli zatem inwestor swoją działkę budowlaną będzie chciał przeznaczyć pod publicznie dostępny plac o powierzchni powyżej 1000 m2,  to od 1 sierpnia 2024 r. będzie musiał pamiętać, aby co najmniej 20% jej powierzchni stanowił teren biologicznie czynny (chyba że z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wynikać wyższy procent).

 

Place zabaw

Rozporządzenie zmieniające zwiększyło także powierzchnię placów zabaw. Z dniem wejścia w życie nowych przepisów  powierzchnia placu zabaw dla dzieci ma wynosić:

  • 1 m2 na każde mieszkanie – w przypadku gdy w budynku lub zespole budynków znajduje się od 21 do 50 mieszkań,
  • 50 m2 – w przypadku gdy w budynku lub zespole budynków znajduje się od 51 do 100 mieszkań,
  • 0,5 m2 na każde mieszkanie – w przypadku gdy w budynku lub zespole budynków znajduje się od 101 do 300 mieszkań,
  • 200 m2 – w przypadku gdy w budynku lub zespole budynków znajduje się powyżej 300 mieszkań.

 

Co ważne, ustawodawca przewidział możliwość podziału placu zabaw dla dzieci na części, jednakże minimalna powierzchnia każdej takiej części musi wynosić 50 m2.

 

radca prawny, mediator sądowy Przemysław Radziwon

 

 

Zobacz również: