Troska o interesariuszy kluczowym elementem Rozporządzenia ESRS

6 maja 2024

W dzisiejszym świecie biznesu troska o interesariuszy stała się jednym z fundamentów sukcesu organizacji. Do interesariuszy odwołują się na przykład Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Wskazują, że W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym spółka giełdowa dba o należytą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną. Rozporządzenie ESRS (European Sustainability Reporting Standards) dotyczące zrównoważonego rozwoju, nie tylko kładzie nacisk na skuteczne raportowanie danych z tego zakresu, lecz również podkreśla znaczenie zaangażowania interesariuszy w ten proces. Z tego względu tak istotne jest zrozumienie roli interesariuszy w rzeczywistości spółki oraz zastosowanie odpowiednich metod ich skutecznego zaangażowania.

 

Kim jest interesariusz?

Pojęcie interesariuszy zgodnie z definicją przedstawioną w Rozporządzeniu ESRS obejmuje strony, które mogą wpływać na jednostkę lub na które jednostka może wpływać. Interesariusze dzielą się na dwie główne grupy:

  • zainteresowane strony, na które jednostka wywiera wpływ oraz
  • użytkowników oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Zainteresowane strony to osoby lub grupy, których interesy mogą być dotknięte przez działania jednostki lub jej relacje biznesowe. Użytkownicy oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju obejmują pierwotnych użytkowników sprawozdawczości finansowej, takich jak:

  • inwestorzy,
  • kredytodawcy,
  • inne podmioty, np. partnerów biznesowych, związki zawodowe, rządy, analityków i naukowców.

Spółka powinna zbadać, kto należy do jej kluczowych interesariuszy. W sytuacji, gdy aktualnie nie posiada informacji na ten temat, powinna podjąć działania mające na celu właściwą identyfikację tej grupy.

 

Komunikacja z interesariuszami

Jak wskazano w Rozporządzeniu ESRS: Współpraca z zainteresowanymi stronami, na które jednostka wywiera wpływ, odgrywa zasadniczą rolę w trwającym procesie należytej staranności przeprowadzanym przez jednostkę i ocenie istotności w zakresie zrównoważonego rozwoju. W szczególności dotyczy to procesów związanych z identyfikacją i oceną rzeczywistych oraz potencjalnych negatywnych wpływów.

Komunikacja z interesariuszami jest również bardzo istotnym elementem w procesie badania podwójnej istotności. Rozporządzenie ESRS nakłada na jednostki obowiązek współpracy z interesariuszami, którzy pełnią ważną rolę w ocenie istotności niezbędnej do wyselekcjonowania obszarów, w ramach których spółka raportuje. Zaangażowanie interesariuszy to ciągły dialog umożliwiający jednostce zrozumienie i reakcję na ich obawy i interesujące ich kwestie.

Rozporządzenie ESRS nie narzuca ściśle określonych metod zaangażowania interesariuszy, pozostawiając elastyczność w podejściu do tej kwestii. Istnieje wiele sposobów współpracy, w tym:

  • zbieranie opinii,
  • przeprowadzanie ankiet,
  • konsultacje oraz rozmowy indywidualne.

Przykłady działań w kontekście dostawców obejmują m.in. stosowanie standardowych kwestionariuszy, wysyłanie bezpośrednich wiadomości, ustalanie kodeksów postępowania, organizowanie szkoleń oraz monitorowanie dostawców. Dzięki temu jednostka może skutecznie uwzględnić opinie i potrzeby swoich interesariuszy w procesach podejmowania decyzji i w raportowaniu zrównoważonego rozwoju.

W celu utrzymania się na rynku i spełniania oczekiwań interesariuszy, przedsiębiorstwa muszą uwzględniać zrównoważony rozwój w swoich strategiach biznesowych. Powinny podejmować działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, poprawę warunków społecznych i budowanie zaufania społecznego. W przeciwnym razie mogą napotkać na trudności zarówno w zakresie reputacji rynkowej, jak i w przestrzeganiu przepisów regulujących działalność gospodarczą.

radczyni prawna Magdalena Bieluk, szefowa praktyki ładu korporacyjnego

 

Czytaj więcej:

Rola podwójnej istotności w kontekście Rozporządzenia ESRS – Bieluk i Partnerzy

CSDDD – przedsiębiorcy muszą przygotować się na kolejną regulację w obszarze zrównoważonego rozwoju – Bieluk i Partnerzy

ESG – coraz więcej przedsiębiorstw będzie musiało rozszyfrować ten skrót – Bieluk i Partnerzy

 

Zobacz również: