ESG - coraz więcej przedsiębiorstw będzie musiało rozszyfrować ten skrót

E jak environmental – środowiskowy, S jak social responsibility – społeczna odpowiedzialność, G oznacza corporate governance czyli ład korporacyjny. Do tej pory obeznane ze skrótem ESG były przede wszystkim duże spółki notowane na giełdzie, zobowiązane do raportowania niefinansowego na mocy ustawy o rachunkowości.

Ujednolicony standard raportowania niefinansowego

ESG to obszar raportowania dotyczący podejmowanych przez spółkę działań, które wpływają na środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. Do tej pory nie istniał jednolity standard raportowania niefinansowego. Każda ze spółek mogła we własnym zakresie wybrać któryś z udostępnionych, dobrowolnych standardów (najpopularniejszy to GRI), bądź publikować dane w „autorskim” formacie. Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r., doprowadzi do ujednolicenia standardów raportowania niefinansowego. Zastąpi dotychczas obowiązującą dyrektywę NFRD (Nonfinancial Disclosure Reporting Directive). CSRD zobowiąże podmioty do ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z ESRS – Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards).

Kto i kiedy będzie musiał raportować?  

CSRD przewiduje stopniowe obejmowanie poszczególnych grup podmiotów obowiązkiem przekazywania raportów zrównoważonego rozwoju.

  • W fazie I, tj. od 1 stycznia 2024 r., obowiązek raportowania będą miały podmioty, które dotychczas obowiązywała dyrektywa NFRD (przede wszystkim duże jednostki zainteresowania publicznego). Raporty opublikują w roku 2025, ujawniając dane za rok 2024.
  • Faza II obejmie wszystkie pozostałe duże jednostki notowane i nienotowane. Będą miały obowiązek raportowania za rok 2025 w roku 2026.
  • Faza III – w roku 2027  za rok 2026 raportowały będą małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie oraz podmioty specyficzne, takie jak spełniające określone warunki wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Oprócz podmiotów bezpośrednio zobowiązanych przez CSRD do raportowania, dyrektywa pośrednio będzie miała wpływ również na ich klientów i kontrahentów. Przy ujawnianiu danych analizie będzie bowiem poddawany również łańcuch dostaw.

W raporcie zrównoważonego rozwoju znajdą się także informacje na temat ujawnień taksonomicznych, sporządzanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Zakres raportowania taksonomicznego również z roku na rok ulega stopniowemu rozszerzaniu.

Przedsiębiorstwa będą ujawniały informacje niefinansowe w ramach raportów okresowych. Należy mieć na uwadze, że już teraz za nieprawidłowe przekazanie takich raportów spółce notowanej na giełdzie, ale i członkom jej zarządu i rady nadzorczej, grożą kary pieniężne. Przepisy krajowe dedykowane raportowaniu ESG mają ustanowić dodatkowe sankcje. Ponadto, raporty zrównoważonego rozwoju będą obowiązkowo weryfikować firmy audytorskie.

radca prawny dr Magdalena Bieluk

 

 

Zobacz również: