Legalny pobyt obywateli Ukrainy wydłużony do 4 marca 2024r.

Do 4 marca 2024 r. wydłużono legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce z powodu wojny. Nowe przepisy zmieniające dotychczasowy okres legalności pobytu weszły w życie 27 czerwca 2023 r.

Jeszcze niedawno obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, mieli zapewniony z mocy ustawy[2] legalny pobyt do 24 sierpnia 2023 r. Teraz okres ten został przedłużony do 4 marca 2024 r. Data 4 marca 2024 r. nie jest przypadkowa. Dzień ten odpowiada okresowi zapewnienia ochrony czasowej obywatelom Ukrainy przez państwa członkowie UE.

Niektórzy skorzystają z dłuższego pobytu

W niektórych przypadkach okres legalnego pobytu będzie jeszcze dłuższy. Dotyczy to osób kontynuujących edukację w Polsce.

Do 31 sierpnia 2024 r. wydłużony zostaje okres legalnego pobytu dzieci, które w dniu 4 marca 2023 r. będą uczęszczały do przedszkola, realizowały  obowiązek szkolny albo obowiązek nauki. Dotyczy to również rodziców lub opiekunów tych dzieci.

Ta sama zasada dotyczy dzieci, które uczą się w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (oraz rodziców lub opiekunów tych dzieci).

Wydłużenie legalnego pobytu do 31 sierpnia 2024 r. dotyczy też osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych. Jeżeli te osoby są małoletnie z wydłużonego okresu legalnego pobytu skorzystają również ich rodzice i opiekunowie.

Z wydłużenia legalnego pobytu do 30 września 2024 r. skorzystają natomiast osoby, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodzice i opiekunowie.

Legalność pobytu a możliwość podjęcia pracy

Przedłużenie okresów legalności pobytu jest istotne dla pracodawców. Oznacza dłuższy czas możliwości zatrudnienia obywatela Ukrainy bez konieczności uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt i pracę. Możliwość wykonywania pracy zależy jedynie od dokonania przez pracodawcę powiadomienia powiatowego urzędu pracy o powierzeniu wykonywania pracy. Obowiązek powiadomienia należy wykonać w terminie  14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.


[1] Art. 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1088).

[2] Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

radca prawny Paula Bajraszewska

Zobacz również: