Zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy i kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców w roli pracodawców.

Zapewnia bieżące doradztwo prawne w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. Świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, w tym sporządza projekty umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, klauzul poufności, czy umów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników, a także projektów oświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy.

Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy skierowane przeciwko pracodawcom (wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie dyscyplinarne, wypłata odprawy pieniężnej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych).

Doradza w zakresie wprowadzania i dostosowywania systemów czasu pracy, z uwzględnieniem potrzeb organizacyjnych Klientów.

Prowadzi sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.