Zmiany w mediacji. Czy będzie łatwiej?

Już 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie kolejne zmiany przepisów dotyczące mediacji. Czekają na nie zarówno pełnomocnicy, jak i sądownictwo.  Ustawodawca przewidział bowiem nowe narzędzie, które pozwala objąć jedną ugodą różne postępowania, a także roszczenia nieobjęte pozwami. Doświadczenie pokazuje, że strony rozważając mediację przede wszystkim są zainteresowane jednoczesnym rozwiązaniem wszystkich dzielących je sporów.

Dotychczas często dochodziło do sytuacji, gdy toczący się pomiędzy stronami spór, był wielowątkowy, a wzajemne roszczenia rozpatrywały różne sądy. W takiej sytuacji problemem było objęcie wszystkich postępowań jedną mediacją. Ponadto dotąd Kodeks postępowania cywilnego nie dawał narzędzi do łatwego zatwierdzenia przed sądem osiągniętego w ten sposób porozumienia. W praktyce dużo zależało od inwencji pełnomocników, zaangażowania konkretnych sędziów i doświadczenia mediatorów. Najczęściej, przy większej ilości kończonych ugodowo sporów, pojawiał się problem praktyczny: jedna ugoda, czy kilka? Do 1 lipca 2023 r. strony, albo zawierały jedną ugodę pozasądową (ponosząc np. konsekwencje finansowe związane z regulacjami dot. zwrotu opłaty od pozwu), albo, mając na celu jak największy zwrot opłat sądowych, zawierały odrębną ugodę do każdej sygnatury. Każde z rozwiązań wiązało się z pewnym ryzykiem dla stron.

Jedna ugoda dla wielu postępowań

Od 1 lipca 2023 r. strony w mediacji będą wyposażone w nowe narzędzie.  Zmiany umożliwiają objęcie jedną ugodą różnych postępowań, jak również roszczeń nieobjętych pozwami. Ponadto, jeżeli ugoda będzie dotyczyła roszczeń objętych różnymi postępowaniami sądowymi, strony będą mogły wskazać jeden sąd, który zatwierdzi ugodę. Z powyższego ułatwienia będzie można skorzystać z wyjątkami głównie dotyczącymi właściwości wyłącznej.

W Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy od dawna korzystamy z zalet mediacji. To doskonałe narzędzie do ograniczenie czasu i kosztów, przy zapewnieniu uzgodnień, które akceptuje reprezentowana strona. Wprowadzane zmiany, pomimo ograniczeń,  rodzą nowe możliwości. Szansa na rozstrzygnięcie wszystkich spornych kwestii w jednej ugodzie może wpłynąć korzystnie także na relacje stron, co ma szczególne znaczenie w postępowaniach gospodarczych.

adwokat, mediator sądowy Marta Charkiewicz

Zobacz również: