Jak zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy w umowie na wykonanie logo firmy?

14 lutego 2022
Logotyp to jeden z istotniejszych elementów budujących identyfikację wizualną marki. Wielu przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę i zleca wykonanie projektu logo zewnętrznym, profesjonalnym podmiotom. Niestety, umowy na wykonanie logotypów często są konstruowane nieprawidłowo, nie zabezpieczając dostatecznie interesów przedsiębiorcy.
Przedmiot umowy

Przedsiębiorca zlecając wykonanie logotypu powinien przede wszystkim zadbać o precyzyjne określenie przedmiotu umowy. Zapisy nie mogą budzić wątpliwości do czego przedsiębiorca nabył prawa autorskie bądź licencję. Zawierając umowę strony najczęściej nie wiedzą jednak, jak ostatecznie będzie wyglądał  logotyp. Z tego względu wskazane jest, aby strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zamieszczą gotowy już projekt graficzny logotypu. To wykluczy ewentualne wątpliwości w zakresie przedmiotu, co do którego przysługują przedsiębiorcy prawa autorskie.

Pola eksploatacji

Szczególną uwagę należy również zwrócić na określenie w umowie sposobów korzystania z logotypu (pola eksploatacji). Przedsiębiorcy mogą być na przykład zainteresowani rejestracją logotypu jako znaku towarowego objętego prawem ochronnym. Taki sposób korzystania można jednak uznać za szczególne pole eksploatacji. Należy więc zadbać, aby w umowie znalazły się stosowne postanowienia. Na marginesie warto też przypomnieć, że każda umowa licencyjna, bądź przenosząca autorskie prawa majątkowe, powinna zawierać określenie konkretnych pól eksploatacji. Ogólnikowe postanowienia umowne o przeniesieniu praw na wszystkich, bądź przyszłych polach eksploatacji, są nieważne.

Zmiany w logotypie

Oprócz autorskich praw majątkowych do logotypu, pamiętać należy także o prawach osobistych autora. I tak, zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa osobiste chronią między innymi nienaruszalność treści i formy utworu. Oznacza to, że w przypadku, gdyby przedsiębiorca chciał odświeżyć używane przez siebie logo, zmieniając np. kolorystykę bądź rozmiary poszczególnych elementów, naraziłby się na zarzut naruszenia praw twórcy. Z tego względu w umowie autor lub inny podmiot dysponujący prawami do logotypu powinien udzielić przedsiębiorcy upoważnienia do dokonywania w logotypie zmian i przeróbek.

Umowa o wykonanie logotypu jest niezwykle istotna dla działalności przedsiębiorcy, a prawidłowo skonstruowana, zapewnia bezpieczeństwo prawne i renomę marki. Przedsiębiorcy powinny  zatem kompleksowo analizować umowy z autorami logotypów, w szczególności pod kątem występowania omówionych powyżej elementów.

 

Oznaczenie spółki a naruszenie praw innych podmiotów – Bieluk i Partnerzy

 

Zobacz również: