Polskie przesłanki zastosowania tzw. ulgi na złe długi niezgodne z prawem unijnym

Polskie przesłanki zastosowania tzw. ulgi na złe długi niezgodne z prawem unijnym

W październikowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności z prawem unijnym przepisów ustawy o VAT, w zakresie przesłanek umożliwiających skorzystanie przez podatnika z tzw. ulgi na złe długi.

Polskie regulacje uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od spełnienia szeregu wymogów. W praktyce, najbardziej problematyczna okazywała się jednak przesłanka, zgodnie z którą, aby skorzystać z prawa korekty w ramach ulgi, dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego, ani w trakcie likwidacji, a wierzyciel oraz dłużnik muszą być czynnymi podatnikami VAT.

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym przepisów polskiej ustawy o VAT w zakresie przesłanek uprawniających do skorzystania z ulgi na złe długi, Naczelny Sąd Administracyjny skierował do TSUE pytanie prejudycjalne.

TSUE orzekł, że za sprzeczną z prawem unijnym należy uznać przesłankę, zgodnie z którą aby móc dokonać obniżenia podstawy opodatkowania VAT w ramach ulgi na złe długi, dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego ani w trakcie likwidacji. Niezgodna jest również przesłanka uzależniająca możliwość korekty w ramach ulgi na złe długi od rejestracji dłużnika i wierzyciela jako czynnego podatnika VAT. W wyroku podkreślono przede wszystkim, że niedopuszczalne jest uzależnianie prawa wierzyciela do korekty w ramach ulgi na złe długi od statusu dłużnika.

Przełomowy wyrok TSUE jest korzystny dla podatników. Zgodnie z jego treścią podatnicy powinni mieć możliwość skorzystania z tzw. ulgi na złe długi w zdecydowanie większej ilości przypadków niż dotychczas. W wyroku wskazano bowiem, że podatnicy mogą pominąć przepisy polskiej ustawy o VAT w zakresie w jakim stanowią one warunki formalne sprzeczne z prawem unijnym i opierając się bezpośrednio na przepisach prawa unijnego, przysługuje im prawo skorzystania z tzw. ulgi na złe długi w VAT.

 

Artykuł na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. (sygn. C-335/19).

Zmiany w uldze na złe długi. Tarcza Antykryzysowa 4.0

Zobacz również: