Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

Zgodnie z nowym pzp nie każdy może być pełnomocnikiem przed  KIO. Krajowa Izba Odwoławcza, organ powołany do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dopuści do udziału w postępowaniu odwoławczym w roli pełnomocnika jedynie podmioty wskazane w ustawie.

Co do zasady, strona postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą może występować we własnym imieniu lub być zastępowana przez pełnomocnika. Do tej pory, w tej roli mógł wystąpić praktycznie każdy. W nowej ustawie pzp, znajdziemy katalog osób uprawnionych do reprezentowania  strony w postępowaniu odwoławczym przed KIO

I tak od przyszłego roku, zgodnie z art. 510 pzp pełnomocnikiem może zostać:

  1. adwokat,
  2. radca prawny,
  3. osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony,
  4. osoba pozostająca ze stroną w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia,
  5. pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, będzie mógł być również pracownik tej jednostki.

Oczywiście strona postępowania sama decyduje czy będzie korzystała z pomocy pełnomocnika, a także kto będzie ją reprezentował – profesjonalny pełnomocnik czy inna osoba.

Przy pierwszej czynności przed Prezesem Izby lub Izbą, pełnomocnik musi dołączyć do akt sprawy:

– pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy

   lub

– wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla stron i uczestników postępowania odwoławczego, chyba że odpis pełnomocnictwa został doręczony przez pełnomocnika bezpośrednio stronie i uczestnikowi.

Zobacz również: