Nowe Prawo Zamówień Publicznych - nowe progi kwotowe

Nowe Prawo Zamówień Publicznych - nowe progi kwotowe

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy prawo zamówień publicznych zmianie ulegnie zakres jej zastosowania w zależności od wartości zamówienia. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

W nowej ustawie zrezygnowano z posługiwania się kwotami wyrażonymi w walucie euro, wprowadzając stałe progi stosowania ustawy wyrażone w złotych. Nowe prawo zamówień publicznych zmieni obecnie obowiązujące zasady, wprowadzając następujący podział:

  • gdy wartość zamówienia nie przekracza 50.000,00 zł, przepisy ustawy pzp nie mają zastosowania,
  • w odniesieniu do zamówień klasycznych, których wartość wynosi od 50.000,00 zł, lecz mniej niż 130.000,00 zł (tzw. zamówienia bagatelne), zastosowanie mają tylko niektóre przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące: obowiązku sporządzania sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 82 pzp), obowiązku publikacji ogłoszenia w Bazie Zamówień Publicznych na stronie zamawiającego (art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 pzp) oraz regulacje w zakresie szczegółów dotyczących ogłoszeń w BZP (art. 268 pzp, art. 269 ust. 1 pzp, art. 271 ust. 1 – 3 pzp, art. 272 pzp),
  • ustawę stosuje się w przypadku zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00 zł.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 370 z dnia 31 października 2019 r. ukazał się komunikat Komisji Europejskiej nr 2019/C 370/01 określający równowartość w walutach krajowych (w tym także PLN) progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE.W związku z powyższym komunikatem z dniem 1 stycznia 2020 r. ustawodawca wprowadził nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych: został on obniżony do 4,2693. W związku z tym, przeliczając szacunkową wartość zamówienia na euro, osiągniemy większą wartość niż przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Obniżeniu uległy także progi określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Zobacz również: