Nowe obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami

Nowe obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami

Od dnia 10 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy zawierający umowy z konsumentami zobowiązani są do:

1.    Poinformowania konsumenta o podmiocie uprawnionym, tj. podmiocie zarejestrowanym jako podmiot władny do prowadzenia postępowania pozasądowego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, poprzez zamieszczenie zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji np. na stronie internetowej przedsiębiorcy, w regulaminie sklepu internetowego lub w umowie zawieranej z konsumentem.
Przedmiotowy obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy wyrażają wolę korzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich oraz przedsiębiorców, którzy są do tego zobowiązani z mocy prawa. Informacja powinna zawierać co najmniej adres strony internetowej podmiotu uprawnionego. Rejestr podmiotów uprawnionych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2.    W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez przedsiębiorcę zgłoszonej przez konsumenta reklamacji przekazania konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku informacji:  
1)    o właściwym dla niego podmiocie uprawnionym,
2)    o tym czy przedsiębiorca zamierza wziąć udział w postępowaniu  w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich , czy też odmawia takiego udziału. Niezłożenie przez przedsiębiorcę przedmiotowego oświadczenia traktowane będzie jako wyrażenie zgody na udział w postępowaniu pozasądowym.

Powyższe obowiązki związane są z wejściem w życie przepisów Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., Dz. U. 2016.1823. Obowiązki dotyczą zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność w formie stacjonarnej jak i przez Internet.

Poza obowiązkami, o których mowa powyżej przedsiębiorca, który prowadzi działalność przez Internet zobowiązany jest do:
1)    podania konsumentowi adresu strony internetowej platformy ODR (platformy umożliwiającej prowadzenie i rozwiązanie pozasądowego sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL;
2)    poinformowania konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, w tym uregulowanych w Ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia z dnia 23 września 2016 r., Dz. U. 2016.1823).

Zobacz również: