Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w zakresie usług budowlanych od 2017 r.

12 stycznia 2017
Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w zakresie usług  budowlanych od 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. znaczna część usług budowlanych została objęta mechanizmem odwróconego obciążenia. W konsekwencji, obowiązek rozliczenia podatku VAT z poszczególnych transakcji w zakresie usług budowlanych, został przeniesiony z dostawców na nabywców.

Na podstawie znowelizowanego art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (wartość sprzedaży nieprzekraczająca łącznie 200.000,00 zł),
b) usługobiorcą jest podatnik, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Ponadto, odwrotne obciążenie w przypadku usług budowlanych znajduje zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. lh ustawy o VAT).

Zgodnie z przepisami przejściowymi, nowe reguły rozliczeń w oparciu o mechanizm odwrotnego obciążenia znajdą zastosowanie do tych usług budowlanych, które zostaną wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. Z uwagi na powyższe, usługi wykonane do 31 grudnia 2016 r. będą rozliczane na zasadach ogólnych (podatek rozliczany przez usługodawcę).

Zobacz również: