Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach finansowania nauki

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach finansowania nauki

Dnia 4 lutego 2014 r., prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja obejmuje m.in. zmianę w sposobie finansowania działalności statutowej jednostek naukowych, w tym uproszczenie procedur administracyjnych przy przyznawaniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz umożliwienie przeznaczania dotacji na działania związane z komercjalizacją wyników działalności badawczo-rozwojowej.

Ponadto, nowelizacja przewiduje utworzenie Systemu Informacji o Nauce, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw nauki, w którym zawarte będą informacje na temat jednostek naukowych oraz ich osiągnięć naukowych, innowacyjnych, wdrożeniowych i in. System będzie funkcjonował w ramach systemu informatycznego POL-on, tj. systemu informacji o szkolnictwie wyższym.

Nowelizacja wprowadziła ponadto przepisy umożliwiające wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, a także finansowanie działań związanych z wykorzystaniem zlokalizowanej za granicą strategicznej infrastruktury badawczej (tj. zgodnie z wprowadzoną definicją – dużej infrastruktury badawczej, w tym infrastruktury technicznej i budowlanej, ujętej w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, stanowiącym Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej).

W zakresie Działalności Upowszechniającej Naukę, wprowadzono zmiany dotyczące koncentracji środków na zadania najlepiej promujące osiągnięcia polskiej nauki, a także doprecyzowano katalog zadań związanych z upowszechnianiem nauki. Ponadto wydawcy ogólnodostępnych czasopism publikowanych w Internecie, mają możliwość uzyskania środków na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechnianie informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/prezydent-bronislaw-komorowski-podpisal-ustaw-o-finansowaniu-nauki.html

Zobacz również: