Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Nieaktywne podmioty zostaną wykreślone z KRS

Sejm podjął prace nad kolejnymi zmianami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – projekt nowelizacji, która m.in. ma umożliwić sądowi rejestrowemu wszczęcie z urzędu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji i wykreślenie z rejestru tzw. martwych podmiotów został 10 października 2014 r. skierowany do I czytania w komisjach.

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji, jej celem jest zwiększenie wiarygodności wpisów do rejestru i polepszenie skuteczności działań nadzorczych sądów rejestrowych. W określonych w ustawie sytuacjach (np. w przypadku braku złożenia sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata obrachunkowe, pomimo wezwania sądu do ich złożenia) sąd rejestrowy będzie zobligowany do wszczęcia z urzędu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji, w ramach którego zbada czy podmiot posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność. Jeżeli zostanie ustalone, że takie okoliczności nie zachodzą, to podmiot zostanie rozwiązany i wykreślony z rejestru. Za zobowiązania podmiotów wykreślonych z rejestru w opisywanym trybie odpowiedzialność ponosić ma Skarb Państwa, który też nabywać będzie z mocy prawa mienie pozostałe po tych podmiotach. Odpowiedzialność ta będzie jednak w znacznym stopniu ograniczona – ponoszona będzie tylko z nabytego mienia, a roszczenia wierzycieli wygasną, jeżeli nie będą dochodzone w ciągu roku, od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.

 

Rozwiązania proponowane przez autorów nowelizacji mają też w sposób definitywny i jednoznaczny zakończyć problem funkcjonowania w obrocie podmiotów, które pomimo ciążącego na nich obowiązku, nie przerejestrowały się z wcześniejszego rejestru do właściwego rejestru KRS. Jeżeli do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożą one wniosku o wpis do KRS, to z dniem 1 stycznia 2016 r. zostaną uznane za wykreślone z rejestru, a za ich zobowiązania odpowiadać będzie – na podobnych zasadach jak za zobowiązania „martwych podmiotów” wykreślonych z urzędu z rejestru – Skarb Państwa.