Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

Od 1 stycznia 2015 r., w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. 2014 poz. 1220) wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy z 1680 zł do kwoty 1750 zł (brutto).

 Podniesienie wysokości wynagrodzenia minimalnego pociągnie ze sobą wzrost świadczeń pracowniczych obliczanych jako procent lub wielokrotność tegoż wynagrodzenia. W związku z tym wzrosną m.in. takie świadczenia, jak:

1.     wysokość odszkodowania dla osoby wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183d k.p.);

2.     najniższe wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju (art. 81 ust. 1 k.p.);

3.     kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń (art. 871 k.p.);

4.     dodatek za pracę w porze nocnej (art. 1518 k.p.);

5.     maksymalna wysokość odprawy pieniężnej przyznawanej pracownikowi zwalnianemu z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie również m.in. na wzrost wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla „nowych przedsiębiorców”, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż przez 24 miesiące (art.18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), a także na zwiększenie się kosztów zatrudnienia pracowników.