Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Dnia 29 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący podatku od dochodów nieujawnionych, tj. art. 20 ust. 3, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r., jest niezgodny z Konstytucją.

Przypominamy, że jest to drugie orzeczenie tego rodzaju – wcześniej wypowiedział się w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r., (SK 18/09), który badał konstytucyjność art. 20 ust. 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r. 

Trybunał Konstytucyjny podzielił argumentację wyrażoną w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r., tj. uznał, że wyrażenia użyte w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są niejasne i nieprecyzyjne, co stoi na przeszkodzie jednoznacznemu ustaleniu definicji „przychody ze źródeł nieujawnionych” i „przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach”. Takie stanowisko Trybunału doprowadziło do konkluzji, że zaskarżony przepis nie spełnia wymagań legislacyjnych przewidzianych dla przepisów podatkowych, przez co nie może być uznany za zgodny z Konstytucją.

Jednocześnie wskazać należy, że Trybunał orzekł o odroczeniu terminu utraty mocy obowiązującej art. 20 ust. 3 ustawy o 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.