Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Uproszczenia w zakresie nadawania klauzul wykonalności

W dniu 10 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 293), która w sposób znaczący uprościła formę oraz sposób nadawania klauzuli wykonalności cywilnym tytułom egzekucyjnym.

Po nowelizacji, zgodnie z art. 783 § 3 k.p.c., postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności będzie wydawane bez spisywania odrębnej sentencji (tworzenia odrębnego dokumentu), poprzez umieszczenie klauzuli na tytule egzekucyjnym w formie tzw. pieczątki. Uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności znajdzie zastosowanie w odniesieniu do tytułów egzekucyjnych takich jak orzeczenia sądów i referendarzy sądowych, a także do ugód zawieranych przed sądem. Podobnie będzie w przypadku orzeczeń wydawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przy czym tutaj umieszcza się klauzulę wykonalności w systemie teleinformatycznym i opatruje się ją bezpiecznym podpisem elektronicznym sędziego lub referendarza sądowego.

Zgodnie z art. 783 § 41 uproszczenia w zakresie nadawania klauzuli wykonalności nie obejmują swym zakresem natomiast tytułów egzekucyjnych niepochodzących od sądów – jak np. akty notarialne – w odniesieniu do nich obowiązywać będzie dotychczasowa forma, tj. klauzula nadawana w formie odrębnego postanowienia. Nowelizacja nie obejmuje swym zakresem również klauzul wydawanych wobec osób trzecich, czyli wobec wspólników handlowych spółek osobowych ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, wobec małżonka dłużnika, wobec nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego lub wobec osoby, na którą przeszły po powstaniu tytułu egzekucyjnego obowiązki lub uprawnienia z niego wynikające.