Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Zmiana prawa zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa

Dnia 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja prawa zamówień publicznych dotycząca kwestii podwykonawstwa. Nowe uregulowania zapewniają ochronę pełnej i terminowej wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówień publicznych. Ochroną zostali objęci podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zamówień na roboty budowlane, niezależnie od tego czy przedmiotem zawartej z nimi umowy są roboty budowlane, dostawy, czy usługi. Ochroną natomiast nie są objęci podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zamówień na dostawy lub usługi.

Zgodnie z nowymi przepisami zamawiający będzie miał możliwość zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom bezpośrednio im, w przypadku uchylania się od zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Warunkiem bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia jest wcześniejsze zaakceptowanie przez zamawiającego zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane albo wcześniejsze przedłożenie zamawiającemu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Ponadto zamawiający może odstąpić od umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli będzie zmuszony do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom, lub jeżeli dokona bezpośredniej zapłat na łączną sumę wyższą niż 5 % wartości umowy z wykonawcą.

Nowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich postępowań wszczętych po dniu ich wejścia w życie. Do umów zawartych po wejściu w życie nowelizacji, a zawartych w wyniku postępowań wszczętych przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.