Prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność oświatową, w tym placówek systemu oświaty oraz osób je prowadzących, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Doradza w problemach związanych z zastosowaniem prawa oświatowego w bieżącej działalności tych jednostek. Odpowiada na pytania powstające na gruncie Karty Nauczyciela w zakresie zatrudnienia nauczycieli przez szkoły publiczne i niepubliczne.

Doradza Klientom prowadzącym działalność oświatową na etapie przygotowywania statutów oraz innych dokumentów wewnątrzorganizacyjnych, jak również wprowadzania zmian w tej dokumentacji.

Prowadzi obsługę przedsiębiorców jako pracodawców w sprawach związanych z zastosowaniem przepisów prawa pracy.

Doradza Klientom w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. ustalenia właściwych okresów przechowywania danych osobowych w niej zgromadzonych, w kontekście zasady retencji danych wynikającej z RODO.