Prowadzi sprawy odszkodowawcze w imieniu pacjentów poszkodowanych na skutek błędów medycznych. Występuje w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta. Ma doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych w zakresie spraw związanych z odpowiedzialnością za zdarzenia medyczne i błędy w sztuce lekarskiej.

Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej, w tym w szczególności roszczeń osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Prowadzi obsługę uczestników procesu budowlanego. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach związanych z procesem inwestycyjnym w tym m. in. w sprawach o kary umowne,  roszczenia wynikające z robót dodatkowych, roszczenia z gwarancji i rękojmi oraz  odszkodowania. Specjalizuje się w obsłudze inwestycji drogowych, w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa rzeczowego (m.in. o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, uwłaszczenie). Ma doświadczenie na gruncie dochodzenia roszczeń związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, w tym w szczególności na gruncie tzw. Dekretu Warszawskiego.

Z Kancelarią związana od 2011 r.