Klientom Kancelarii oferujemy kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z przeprowadzaniem transakcji wewnątrzgrupowych, przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji prawnych z zakresu cen transferowych, jak również specyfiki prowadzonej działalności oraz założeń biznesowych.

Nasza oferta, w zależności od potrzeb Klienta, obejmuje w szczególności:

  • identyfikację podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych oraz rodzajów transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
  • wsparcie na etapie poprzedzającym realizację transakcji z podmiotami powiązanymi, celem określenia warunków zapewniających rynkowy charakter planowanych czynności, w tym działań restrukturyzacyjnych,
  • doradztwo w zakresie ustalania i wdrażania wewnątrzgrupowej polityki cen transferowych, obejmującej m.in. określenie zasad współpracy oraz uzasadnienie przyjętych metod określania cen,
  • identyfikację obszarów ryzyk podatkowych z zakresu problematyki cen transferowych, przy uwzględnieniu specyfiki działalności prowadzonej przez Klienta,
  • analizę transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi pod kątem ich zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi cen transferowych,
  • sporządzanie dokumentacji podatkowej kontrolowanych transakcji, odpowiadającej wymogom stawianym przez przepisy prawa, w tym zawierającej analizy porównawcze dokumentowanych transakcji,
  • reprezentację przed organami Krajowej Administracji Skarbowej w toku postępowań dotyczących stosowanych cen transferowych.