Najemca w restrukturyzacji. Czy można wypowiedzieć mu umowę najmu?

Od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wypowiedzenie najemcy, który jest w restrukturyzacji, umowy najmu lokalu jest niedopuszczalne. Zakaz wypowiadania umów najmu dotyczy lokalu, w którym dłużnik prowadzi przedsiębiorstwo. Obowiązuje do dnia zakończenia restrukturyzacji albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Jednak od zakazu wypowiadania umów najmu prawo restrukturyzacyjne przewiduje wyjątek.

Mianowicie, wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu w sytuacji, gdy najemca po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego: 

1) nie reguluje na bieżąco czynszu,

2) nastąpi inna okoliczność przewidziana w umowie najmu uprawniająca wynajmującego do wypowiedzenia umowy. (Na przykład umowa najmu przewiduje wypowiedzenie, gdy najemca używa lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem).

W konsekwencji, jeżeli najemca po otwarciu restrukturyzacji nie reguluje swoich bieżących zobowiązań z tytułu czynszu, to wynajmujący może wypowiedzieć mu umowę najmu.

Zakaz wypowiadania umów najmu nie obowiązuje także, gdy wypowiedzenie umowy nastąpiło przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego najemcy, a termin wypowiedzenia umowy kończy się już po otwarciu restrukturyzacji. W takim przypadku, umowa najmu ulega rozwiązaniu.

Jak widać prawo restrukturyzacyjne chroni interes najemcy w restrukturyzacji. Jednocześnie nie dopuszcza do pogorszenia  sytuacji wynajmującego, dając mu w określonych sytuacjach możliwość wypowiedzenia umowy najmu.

prawnik Agata Kamińska

Zobacz również: