Co dzieje się z wierzytelnością, gdy dłużnik jest w restrukturyzacji?

Coraz częściej dłużnicy, którzy są zagrożeni niewypłacalnością decydują się na restrukturyzację. Jakie możliwości ma wtedy wierzyciel? Czy może dochodzić spłaty swoich wierzytelności?

 

Wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego  

 Wierzytelności, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego są co do zasady objęte układem. Układ obejmuje w szczególności:

  • wierzytelności osobiste powstałem przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
  • odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
  • wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu (np. wierzytelności z tytułu wystawionej gwarancji).

Objęcie układem oznacza, że nie jest możliwe dochodzenie wierzytelności w drodze egzekucji ani  jej dobrowolna spłata przez dłużnika.

Co do wierzytelności objętej układem wierzyciele otrzymują propozycje układowe, które przeważnie przewidują redukcję wierzytelności (np. spłatę należności głównej w wysokości 50%) oraz rozłożenie spłaty na raty.

 

 Wierzytelności powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Wierzytelności, które powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powinny być na bieżąco regulowane przez dłużnika. Jeżeli dłużnik nie reguluje na bieżąco swoich zobowiązań po otwarciu restrukturyzacji (np. po otwarciu restrukturyzacji nie płaci czynszu najmu), to jest to jedna z przesłanek do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z art. 326 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego: Sąd umarza postępowanie układowe albo postępowanie sanacyjne, jeżeli dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do zaspokajania zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzydzieści dni.

W konsekwencji, w przypadku braku płatności wierzytelności powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego możliwe jest złożenie przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania układowego albo postępowania sanacyjnego.

Wszczęcie postępowania sądowego, a następnie postępowania egzekucyjnego, co do wierzytelności powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jest uzależnione od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec dłużnika.

prawnik Agata Kamińska

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: